archiwum.glosmilicza.pl

:: Czy czeka nas podwyżka opłat za śmieci?
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-10-21 09:03:22)

Gmina Milicz ogłosiła 6 października przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na kolejne 3 lata, począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Jednym z zadań objętych przetargiem, który gmina chce zlecić zewnętrznemu wykonawcy, jest również prowadzenie PSZOK-u w Stawcu, dotychczas zarządzanego przez milicki ZUK.

Na zdjęciu: Otwarcie ofert przetargowych na odbiór śmieci od nowego roku nastąpi 10 listopada i wtedy okaże się, czy i o ile wzrośnie wysokość opłaty śmieciowej dla mieszkańców gminy Milicz


Z końcem tego roku wygasa umowa z firmą Kosz z Wszewilek na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Milicz, stąd konieczność ogłoszenia przez gminę przetargu. Zasady przetargu są jednak inaczej skonstruowane niż do tej pory to gmina robiła. Zasadniczą zmianą jest podzielenie na wiele części zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, dzięki czemu potencjalni wykonawcy mogą złożyć swoje oferty tylko na jedno zadanie, albo na kilka przez siebie wybranych, albo też na wszystkie zadania, przy czym na każde zadanie muszą złożyć oddzielne oferty cenowe. W ten sposób władze gminy Milicz zamierzają uzyskać jak najniższe ceny na poszczególne zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 
Najważniejsze zadanie, stanowiące jedną część przetargu, to odbiór śmieci od mieszkańców, instytucji, z domków letniskowych, a także z przystani kajakowych w Miliczu, Sułowie i Sławoszowicach oraz ich zagospodarowanie na wybranym przez wykonawcę RIPOK-u. Kolejnym zadaniem objętym przetargiem jest prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stawcu (PSZOK), którym obecnie zarządza Zakład Usług Komunalnych w Miliczu. Jednak ZUK będzie zarządzał PSZOK-iem tylko do końca tego roku, co wiąże się z decyzją o likwidacji ZUK-u i przyłączeniu go do spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”. Kolejne zadania objęte przetargiem to odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych, które są składowane w PSZOK-u w Stawcu. Odbiór i zagospodarowanie każdej frakcji odpadów stanowi w przetargu oddzielne zadanie, na które potencjalni wykonawcy muszą złożyć oddzielne oferty cenowe. Chodzi tu o odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe, opony, elektrośmieci, bioodpady, szkło, papier i makulaturę, plastiki oraz odpady niebezpieczne.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 10 listopada, natomiast przetarg musi być rozstrzygnięty najpóźniej do końca tego roku. W zależności od cen, jakich zażądają wybrani wykonawcy poszczególnych zadań, kształtować się też będzie wysokość opłaty śmieciowej dla mieszkańców gminy. Okaże się wówczas, czy w następnych latach czeka nas kolejna podwyżka za już i tak bardzo drogie śmieci. Obecnie na terenie gminy Milicz miesięczna opłata za śmieci wynosi 29,50 zł od jednego mieszkańca.

Czy będą zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Zgodnie z warunkami ogłoszonego przetargu odbiór śmieci z domów jednorodzinnych odbywać się ma 1 raz na 2 tygodnie w przypadku śmieci zmieszanych oraz 1 raz w miesiącu w przypadku odpadów segregowanych w workach, tj. plastiku, szkła i papieru. Natomiast bioodpady, które od nowego roku mają być składowane w kubłach, zimą będą odbierane 1 raz w miesiącu, a latem co 2 tygodnie. Natomiast z domów wielorodzinnych odpady zmieszane mają być odbierane 1 raz w tygodniu, odpady segregowane w workach 2 razy w miesiącu, a bioodpady będą zimą odbierane 2 razy w miesiącu, a od kwietnia do września – 1 raz w tygodniu. Wyjątkiem są bloki Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu. W ich przypadku odpady zmieszane będą odbierane 2 razy w tygodniu, a segregowane 1 raz w tygodniu.
Być może od nowego roku w gminie Milicz znów będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Gmina Milicz umieściła bowiem w warunkach przetargu zapis o przyznaniu dodatkowych punktów przetargowych firmom, które zadeklarują, że dwukrotnie zorganizują dla mieszkańców gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w ciągu 3 lat trwania umowy. Wszystko zależy więc od tego, czy firma, która wygra przetarg, złoży taką deklarację.

Prawie 9 mln zł rocznie na śmieci
Gmina Milicz liczy ok. 23,5 tys. mieszkańców. Natomiast w deklaracjach śmieciowych składanych do gminy przez mieszkańców ujętych jest tylko ok. 19,6 tys. osób. Oznacza to, że prawie 4 tysiące mieszkańców gminy (ok. 17 proc. ogólnej liczby mieszkańców) jest nieujętych w deklaracjach śmieciowych i tym samym nie płaci za śmieci.
W 2020 roku, jeszcze przed dużą podwyżką opłat za śmieci, mieszkańcy wpłacili do gminy w sumie 6 mln 410 tys. zł z tytułu opłat za odbiór śmieci. Natomiast wydatki gminy na gospodarkę odpadami wyniosły w tym samym czasie 7 mln 651 tys. zł, z czego 7 mln 439 tys. zł kosztował odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy wraz z obsługą, a 211,9 tys. zł stanowiła dotacja dla ZUK na utrzymanie PSZOK-u.
Z kolei w pierwszej połowie 2021 roku, czyli już po podwyżce opłat za śmieci, mieszkańcy odprowadzili do gminy już 4 mln 669 tys. zł opłaty śmieciowej z zaplanowanych na cały rok 8 mln 895 tys. zł. Na gospodarkę odpadami gmina natomiast wydała w pierwszym półroczu 4 mln 773 tys. zł, z czego 4 mln 553 tys. zł kosztował odbiór odpadów, a 240 tys. zł to dotacja dla ZUK na funkcjonowanie PSZOK-u.

adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5727