archiwum.glosmilicza.pl

:: Uchybienia w finansach gminy Milicz
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-08-19 08:51:50)

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przeprowadziła kompleksową kontrolę finansów gminy Milicz obejmującą lata 2018-2020. Stwierdzono szereg nieprawidłowości i uchybień.


Kontrolerzy RIO badali finanse gminy przez 2,5 miesiąca – od 14 kwietnia do 30 czerwca. Sprawdzili także, czy burmistrz Piotr Lech wykonał zalecenia pokontrolne z poprzedniej kontroli RIO. Okazało się, że burmistrz nie dostosował się do 6 zaleceń pokontrolnych. Wśród nich było m.in. przekraczanie planu wydatków budżetowych, nieterminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także regulowanie po terminie niektórych wydatków, co skutkowało zapłatą odsetek karnych. Nadal ewidencjonowano też niektóre operacje gospodarcze na nieodpowiednich kontach księgowych. Według kontrolerów RIO niewykonanie wniosków pokontrolnych świadczy o niedostatecznej kontroli zarządczej burmistrza, która jest jego obowiązkiem.

Ponad 300 tys. zł odsetek
Jak wykazała kontrola RIO, w latach 2018-2020 gmina Milicz zapłaciła ok. 340 tys. zł odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie faktur, przy czym najwięcej, bo aż 307 tys. zł, gmina zapłaciła w 2020 roku. Kontrolerzy wytknęli też, że na koniec 2018 roku gmina miała ponad 600 tys. zł niezapłaconych rachunków, których termin płatności już minął, co skutkowało odsetkami karnymi. Niezgodne z obowiązującymi przepisami było też zaciągnięcie przez burmistrza bez zgody Rady Miejskiej krótkoterminowego kredytu w kwocie 4 mln zł na pokrycie w 2019 roku deficytu występującego w trakcie roku.
Kontrolerzy RIO wskazali też, że w 2018 roku gmina w 27 paragrafach przekroczyła ustalony w budżecie plan finansowy na łączną kwotę 261 tys. zł. Tymczasem zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina może zaciągać zobowiązania tylko do wysokości wynikającej z planu wydatków.
W sprawozdaniach gminy za lata 2018-2019 nie wykazano także kwoty środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym, które w 2018 r. wynosiły 146,5 tys. zł, a w 2019 r. – 506,6 tys. zł. Ponadto w sprawozdaniu za 2018 rok w pozycji „środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku” zaniżono faktyczną kwotę o 158 tys. zł. Natomiast w sprawozdaniu zbiorczym za 2019 rok o 9,4 tys. zł nie zgadzały się wykonane dochody.
Kontrola RIO wykazała też, że w latach 201802020 gmina Milicz dopłacała do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdy tymczasem koszty funkcjonowania systemu powinny być finansowane dochodami z pobranych opłat od mieszkańców. Najwięcej – bo ok. 3 mln zł – gmina dopłaciła do gospodarki odpadami w 2018 roku. W 2019 roku była to kwota ok. 660 tys. zł, a w 2020 roku – 1,24 mln zł.

Dodatki niezgodne z przepisami
Kontrolerzy RIO zakwestionowali też przyznanie przez burmistrza Piotra Lecha dodatków specjalnych wiceburmistrzowi Łukaszowi Rokicie oraz skarbniczce Anicie Poświatowskiej. Wiceburmistrzowi Rokicie burmistrz przyznał dodatek specjalny w wys. 3.840 zł brutto miesięcznie. Dodatek ten został przyznany 1 grudnia 2018 r. na czas nieograniczony, czyli przez cały okres pełnienia funkcji wiceburmistrza, z uzasadnieniem, że jego przyznanie związane jest z charakterem pracy, zakresem realizowanych zadań oraz nadzorem nad sprawowaniem kontroli zarządczej w gminie Milicz. Tymczasem, jak stwierdza RIO, pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek specjalny wyłącznie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań dodatkowych.
Skarbnik Poświatowska otrzymała z kolei w 2020 roku dodatek specjalny w wys. 4 tys. zł brutto miesięcznie za nadzór nad realizacją audytu wewnętrznego, a w 2021 roku – za nadzór nad realizacją audytu wewnętrznego oraz charakter wykonywanej pracy i zakres realizowanych zadań. Tymczasem powierzenie przez burmistrza skarbniczce nadzoru nad realizacją audytu wewnętrznego jest niezgodne z przepisami, gdyż w gminie zadania związane z audytem wewnętrznym wykonuje burmistrz.
Innym wykazanym uchybieniem jest nieterminowe odprowadzanie składek do ZUS, co skutkowało odsetkami w łącznej kwocie 2.515 zł. 
Kompleksowa kontrola RIO za lata 2018-2020 zakończyła się sformułowaniem 12 wniosków pokontrolnych, w których burmistrzowi zaleca się stosować do wskazanych przepisów prawa, w tym przestrzegania terminów odprowadzania składek czy zapłaty faktur. 
Izba nakazała też burmistrzowi na przyszłość przyznawanie pracownikom dodatków specjalnych wyłącznie z tytułu okresowego zwiększenia ich obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. RIO zaleciło także doprowadzenie do zbilansowania dochodów i kosztów z tytułu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. Protokół z kontroli wraz z wnioskami został przekazany burmistrzowi 23 lipca.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5709