archiwum.glosmilicza.pl

:: Realizacja budżetu na niecałe 50 procent
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-09-30 13:25:31)

W pierwszym półroczu tego roku dochody gminy Milicz wyniosły 67 mln 26 tys. zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 62 mln 571 tys. zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 5 mln 591 tys. zł. Zobowiązania gminy na koniec czerwca wynosiły 3 mln 380 tys. zł, przy czym brak było zobowiązań wymagalnych.

Zrealizowane w I półroczu w wys. 67 mln 26 tys. zł dochody stanowiły 48,7 proc. wszystkich zaplanowanych na ten rok dochodów w wys. 137 mln 673 tys. zł. Najwyższe wpływy do budżetu gminy – 19 mln 506 tys. zł – stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację różnych zadań zleconych, w tym m.in. 13 mln 218 tys. zł na realizację programu 500+ i 5 mln 254 tys. zł na świadczenia rodzinne. Gmina otrzymała też subwencję oświatową w wys. 13 mln 25 tys. zł, subwencję wyrównawczą w wys. 4 mln 128 tys. zł oraz dotację w wys. 1 mln 414 tys. zł na realizację swoich zadań własnych, w tym m.in. 460 tys. zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Z lokalnych podatków i opłat wpłynęło w I półroczu do gminnej kasy 12 mln 610 tys. zł, z czego m.in. 6 mln 985 tys. zł z podatku od nieruchomości, 3 mln 190 tys. zł z wnoszonych przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci, 478 tys. zł z podatku rolnego, 306 tys. zł z podatku leśnego, 293 tys. zł z podatku od środków transportowych oraz 335 tys. zł z koncesji na sprzedaż alkoholu. Znaczącą kwotę dochodów stanowił też procentowy udział gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wpłacanych do urzędu skarbowego, który wyniósł 9 mln 342 tys. zł. Ponadto gmina uzyskała ze sprzedaży mienia 2 mln 106 tys. zł, co stanowi ok. 67 proc. zaplanowanej na ten rok sprzedaży. Niskie natomiast w I półroczu było pozyskanie środków unijnych, gdyż z zaplanowanych na cały rok wpływów w wys. 4 mln 805 tys. zł otrzymano tylko 839 tys. zł, co stanowi 17,5 proc. wykonania planu. Za to z krajowych funduszy gmina pozyskała łączną dotację w wys. 2 mln 293 tys. zł, co przy zakładanych wpływach w wys. 3 mln 701 tys. zł stanowi 62 proc. planu. Są to dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Lawendowej w Miliczu oraz budowę dróg w Niesułowicach i Duchowie. 

Na co wydano pieniądze
Natomiast gminne wydatki w I półroczu zamknęły się w kwocie 62 mln 571 tys. zł, co przy całorocznych planowanych wydatkach w wys. 135 mln 101 tys. zł stanowi 46,3 proc. planu. Największa pozycja wydatków dotyczy bieżącego utrzymania placówek oświatowych, na co przeznaczono 19 mln 38 tys. zł, z czego płace wraz z pochodnymi wyniosły 13 mln 571 tys. zł. Dodatkowo na prowadzenie świetlic szkolnych wydano 257 tys. zł, a na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 204 tys. zł. Niewiele mniej, bo 18 mln 367 tys. zł stanowiły wydatki w dziale Rodzina – 13 mln 164 tys. zł na program 500+ oraz 5 mln 148 tys. zł na świadczenia rodzinne. Na gospodarkę komunalną wydano 5 mln 707 tys. zł, z czego 3 mln 556 tys. zł kosztował odbiór i wywóz śmieci, 319 tys. zł dopłaty do ścieków, 882 tys. zł oświetlenie uliczne, 418 tys. zł utrzymanie zieleni, 429 tys. zł utrzymanie czystości w gminie, 143 tys. zł utrzymanie PSZOK-u w Stawcu. Na bieżące utrzymanie dróg wydano 921 tys. zł, w której to kwocie jest też 200 tys. zł przekazane powiatowi milickiemu na remont powiatowej drogi Bracław–Potasznia oraz 151 tys. zł na utrzymanie dróg wojewódzkich. 
Na administrację publiczną gmina wydała w I półroczu 4 mln 915 tys. zł, co stanowiło 50,5 proc. planowanych wydatków rocznych. W tej kwocie 3 mln 385 tys. zł stanowiły wynagrodzenia urzędników wraz z pochodnymi, 156 tys. zł diety radnych, 105 tys. zł diety i prowizje sołtysów, 131 tys. zł wydatki na promocję gminy, 106 tys. zł zakup materiałów i wyposażenia, 102 tys. zł zakup energii elektrycznej i wody, 62 tys. zł usługi pocztowe, 72 tys. zł różne opłaty abonamentowe, 55 tys. zł usługi telekomunikacyjne, 293 tys. zł usługi prawne, w tym związane z odzyskiwaniem podatku VAT. W I półroczu z powodu pandemii koronawirusa gmina przeznaczyła też 153 tys. zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 93 tys. zł wydano na zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, termometrów, generatora ozonu i opryskiwacza ciśnieniowego. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 39,5 tys. zł na dofinansowanie zakupu respiratorów dla szpitalnej spółki MCM w Miliczu oraz 20 tys. zł na dofinansowanie zakupu mobilnego punktu poboru próbek.
Ponadto gmina wydała 355 tys. zł na funkcjonowanie Milickiego Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi księgowość, płace i kadry dla wszystkich placówek oświatowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Na pomoc społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w I półroczu 2 mln 263 tys. zł, z czego utrzymanie Ośrodka kosztowało 802 tys. zł.
Gospodarka mieszkaniowa kosztowała gminę w I półroczu 576 tys. zł, z czego 70 tys. zł przeznaczono na remonty. Na działalność usługową związaną z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego wydano w I półroczu 120 tys. zł. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowało gminę 141 tys. zł. 
Gmina przekazała też w I półroczu dotację w wys. 600 tys. zł na funkcjonowanie Ośrodka Kultury w Miliczu, dotację w wys. 350 tys. zł na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej, a także przekazała spółce OSiR kwotę 900 tys. zł (z zaplanowanych na ten rok 1,5 mln zł), jako zwiększenie kapitału zakładowego gminnej spółki. Wypłacono też rolnikom 710 tys. zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego w paliwie. 
W I półroczu z zaplanowanych na ten rok wydatków majątkowych w kwocie 15 mln 687 tys. zł wydano 5 mln 591 tys. zł, co stanowi 35,6 proc. rocznego planu. 

Zadłużenie gminy
Na 30 czerwca br. łączne zadłużenie gminy Milicz wynosiło 50 mln 381 tys. zł, z czego 50 mln 265 tys. zł stanowią wyemitowane przez gminę obligacje, a 116 tys. zł leasing na zakup służbowego samochodu. Ponadto na koniec I półrocza bieżące zobowiązania gminy wynosiły 3 mln 380 tys. zł, przy czym żadne płatności nie były przeterminowane.
Płatności przeterminowane na koniec I półrocza wystąpiły natomiast w Ośrodku Kultury w Miliczu w kwocie 107,5 tys. zł. 
Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5658