archiwum.glosmilicza.pl

:: Gmina Milicz restrukturyzuje swój dług
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-10-24 10:23:55)

Przy sprzeciwie opozycyjnych radnych Rada Miejska w Miliczu na nadzwyczajnej sesji 16 października wyraziła zgodę na zamianę zaciągniętego przez gminę kredytu krótkoterminowego w kwocie 3,5 mln zł na obligacje w tej samej wysokości, których wykup nastąpi dopiero w latach 2027-2029.

Kredyt krótkoterminowy w kwocie 3,5 mln zł gmina Milicz zaciągnęła w lipcu tego roku. Jak wyjaśniały wówczas władze gminy, do budżetu gminy nie wpłynęła dotacja w wys. 3,5 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Miliczu, a tymczasem potrzebne są pieniądze na zapłatę najpilniejszych faktur związanych z wykonywanymi przez gminę inwestycjami. Z pozyskanego kredytu zapłacono 2,3 mln zł za prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Gądkowicach, ok. 700 tys. zł poszło na roboty związane z termomodernizacją SP nr 1 w Miliczu, 450 tys. zł wydano na prace przy budowie żłobka w Miliczu, a 70 tys. zł – na rewitalizację milickiej starówki. 
Zaciągnięty kredyt miał być spłacony do końca tego roku. Teraz jednak władze gminy postanowiły go przekształcić na obligacje, których wykup ma nastąpić dopiero w latach 2027-2029. Odsetki, jakie gmina będzie musiała zapłacić od wyemitowanych obligacji, wyniosą 980 tys. zł. 
Decyzję o zamianie kredytu krótkoterminowego na obligacje bardzo ostro skrytykowali radni opozycyjni. Radny Andrzej Nestoruk stwierdził, że emisja kolejnych obligacji spowoduje, że sumaryczny dług gminy Milicz powiększy się do blisko 50 mln zł, i że od obligacji wyemitowanych na taką kwotę gmina będzie musiała zapłacić w sumie 15 mln zł. – Mamy więc dług w wysokości 65 mln zł – wskazywał radny. Zarzucił też, że wkład własny gminy przy prowadzonych inwestycjach pochodzi tylko ze sprzedaży gminnego mienia, którego zasoby trwale się kurczą. Tymczasem, jak mówił, gmina powinna także wypracowywać nadwyżkę z dochodów bieżących, które można też przeznaczyć na inwestycje, czego nie robi. – Jesteśmy na skraju bankructwa – podsumował radny. 
Podobnego zdania był też radny Paweł Wybierała, który stwierdził, że od lat gmina ma ogromne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Wskazał też, że kwota 3,5 mln zł pozyskana z emisji obligacji jest przeznaczona na łatanie dziury budżetowej, a nie na inwestycje. Zarzucił przy tym władzom gminy, że „rolują” gminne zobowiązania, w tym m.in. wydłużają okres wykupu obligacji, co powiększa wysokość odsetek. – Gmina jest w potwornej sytuacji finansowej – mówił radny, informując, że po raz pierwszy nauczyciele nie otrzymali w terminie wynagrodzeń. Odpowiedzialnością za tak zły stan gminnych finansów radny obarczył przy tym nie tylko burmistrza, ale także popierających go radnych, którzy na to pozwalają. 
Tu włączył się radny Wojciech Wencek, wypominając radnemu Wybierale, że za część obecnych problemów finansowych gminy odpowiada także i on, gdyż jako burmistrz gminy również gminę zadłużał. Radny przypomniał, że gdy burmistrz Piotr Lech obejmował władzę po burmistrzu Wybierale, gmina była zadłużona na 42 mln zł. – Co roku płacimy 1,5 mln zł odsetek za zobowiązania, które burmistrz Lech zastał – podkreślił. 
Ostatecznie, gdy przyszło do głosowania nad wyemitowaniem przez gminę obligacji na 3,5 mln zł, które zastąpią kredyt krótkoterminowy, na 18 radnych uczestniczących w sesji opowiedziało się za tym 10 radnych: Edmund Bienkiewicz, Wiesław Cerazy, Andrzej Kubiak, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Leszczyszyn, Alicja Przybylska, Halina Smolińska, Włodzimierz Świrkowicz, Arkadiusz Tutak i Wojciech Wencek. Przeciwnych było 7 radnych: Piotr Boliński, Piotr Czajkowski, Dorota Folmer, Andrzej Nestoruk, Alicja Szatkowska, Paweł Wybierała i Leszek Żuber. Natomiast Bartłomiej Szmigiel wstrzymał się od głosu.
Obligacje 
z niższą marżą
W wyniku głosowania radni wyrazili też zgodę na zamianę obligacji opiewających na łączną kwotę ponad 16 mln zł na obligacje o niższej marży, co da gminie oszczędności rzędu 350-500 tys. zł. Chodzi tu o obligacje wyemitowane przez gminę w 2008 r. i w 2011 r., których marża wynosiła 2,3 proc., a których termin ostatecznego wykupu przez gminę przypada na 2028 r. W tym roku, wskutek nowelizacji ustawy o finansach publicznych, powstała możliwość zamiany „droższych” obligacji na obligacje z niższą marżą. Jak wyjaśniał na sesji przedstawiciel firmy Aesco z Warszawy, która na zlecenie gminy przygotowuje tę zamianę obligacji, szacowana oszczędność dla gminy wskutek tej „obligacyjnej” operacji wyniesie co najmniej 354 tys. zł, a oszczędności mogą być jeszcze wyższe, sięgając 500 tys. zł, lecz będzie to dokładnie wiadome po wyborze najkorzystniejszej oferty oferowanej przez banki. Przy czym, jak podkreślał, wyemitowanie nowych obligacji w miejsce „starych” nie zwiększy zadłużenia gminy, gdyż będzie to jedynie zamiana. Zgodę na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia musi jeszcze wydać Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Opozycyjni radni krytycznie odnieśli się jednak to tego przedsięwzięcia. Radny Nestoruk zauważył, że przy okazji restrukturyzacji tego zadłużenia władze gminy „przenoszą” też na późniejsze lata tegoroczną częściową spłatę obligacji w wys. 900 tys. zł, rolując w ten sposób dług. Z kolei radny Wybierała wskazywał, że przy tak ogromnej restrukturyzacji zadłużenia, wynoszącej ponad 16 mln zł, oszczędność dla gminy w ciągu 10 lat wyniesie tylko kilkaset tysięcy zł, czyli kilkadziesiąt tysięcy w ciągu roku. Stwierdził także, że restrukturyzacja ta to jedynie pretekst, by nie wydać w tym roku 900 tys. zł na wykup obligacji. – Pod płaszczykiem restrukturyzacji zadłużenia burmistrz przenosi 900 tys. zł wykupu obligacji na dalsze lata – zarzucił radny. 
Odnosząc się do stwierdzenia radnego Wybierały, że oszczędności uzyskane wskutek restrukturyzacji są niewielkie, przedstawiciel Aesco stwierdził: – Może nie jest to spektakularna kwota, ale jest to ewidentna korzyść, bo pieniądze te zostaną w budżecie. 
Radnych interesowało też, jakie wynagrodzenie otrzyma warszawska firma za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. W odpowiedzi usłyszeli, że wynagrodzenie firmy będzie procentowo uzależnione od uzyskanych oszczędności; będzie to 20-30 proc. zaoszczędzonej kwoty, lecz nie więcej niż 30 tys. euro. 
Za restrukturyzacją zadłużenia w proponowanej formie opowiedziało się 11 radnych: Edmund Bienkiewicz, Wiesław Cerazy, Piotr Czajkowski, Andrzej Kubiak, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Leszczyszyn, Alicja Przybylska, Halina Smolińska, Włodzimierz Świrkowicz, Arkadiusz Tutak i Wojciech Wencek. Przeciwna była jedynie Dorota Folmer, natomiast 7 radnych wstrzymało się od głosu: Piotr Boliński, Jadwiga Janczura, Andrzej Nestoruk, Alicja Szatkowska, Bartłomiej Szmigiel, Paweł Wybierała i Leszek Żuber. 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5605