archiwum.glosmilicza.pl

:: Prezes MCM dostał absolutorium i zrezygnował
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-28 09:09:10)

W środę 20 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Milickie Centrum Medyczne udzieliło absolutorium prezesowi spółki Maciejowi Biardzkiemu oraz przyjęło sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok. Bezpośrednio po zgromadzeniu prezes Maciej Biardzki złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej wypowiedzenie umowy o pracę.

Podczas walnego zgromadzenia wspólników akcjonariusze spółki, a więc starosta Krzysztof Osmelak i burmistrz Piotr Lech, zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym spółki, sprawozdaniem zarządu z działalności oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok. Powiat milicki ma w spółce MCM 95,95 proc. udziałów, a gmina Milicz 4,05 proc.

Strata MCM w 2017 roku
Przychody MCM z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły w 2017 roku 40,3 mln zł i były wyższe w stosunku do 2016 roku o ok. 2,9 mln zł. Koszty z kolei wyniosły 41,9 mln zł. Strata spółki wyniosła więc 1,57 mln zł. Ostatecznie dzięki innym przychodom operacyjnym i zyskowi z podatku dochodowego strata roczna została zmniejszona do kwoty 278,8 tys. zł. Jest to pierwsza starta od czasu przejęcia rządów w spółce przez prezesa Macieja Biardzkiego. W 2017 roku firma osiągnęła zysk w wys. 3,3 tys. zł.
Z zobowiązań długoterminowych spółka ma zaciągnięty w listopadzie 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Miliczu kredyt na inwestycję związaną z przebudową oraz zakupem wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego oddziału ZOL dla wentylowanych mechanicznie. Drugi kredyt z sierpnia 2016 roku został zaciągnięty na sfinansowanie zakupu 5 kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru dla oddziału OIOM. Z zaciągniętych kredytów o wartości 1,2 mln zł do spłaty pozostało jeszcze tylko 133,3 tys. zł (w ciągu 2017 roku spłacono 400 tys. zł). Należności krótkoterminowe (głównie z NFZ) względem spółki wynoszą 4,94 mln zł. Z kolei zobowiązanie krótkoterminowe spółki na koniec 2017 roku wyniosły ok. 6,87 mln zł i było większe w stosunku do zobowiązań na koniec 2016 roku o 710 tys. zł.
Na wynagrodzenia w 2017 roku wydano 17,2 mln zł. Na koniec 2017 roku w milickim szpitalu pracowało 601 osób, z tego 412 na etatach i 189 na umowy cywilnoprawne. Średnie wynagrodzenie brutto w milickim szpitalu pracownika na etacie wyniosło 3.141 zł. Średnia pensja lekarza na etacie (zdecydowana większość ma kontrakty) to 8,9 tys. zł brutto, a lekarza rezydenta – 3,8 tys. zł. Największą grupę zawodową w szpitalu stanowią pielęgniarki i położne, które są zatrudnione na 191,25 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki na etacie wynosi 3.785 zł brutto. Najgorzej zarabiającą grupą zawodową w szpitalu są salowe, opiekunowie medyczni i pozostali pracownicy niemedyczni (pensja ok. 1.950 zł brutto).
Na płace zarządu i organu nadzorującego w 2017 roku spółka wydała 297,6 tys. zł brutto, z tego na pensję prezesa w całym minionym roku wydano 237,4 tys. zł brutto, a na wynagrodzenie 3 członków Rady Nadzorczej 60,2 tys. zł.
Rezygnacja prezesa
Podczas zgromadzenia wspólników starosta i burmistrz jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium prezesowi Maciejowi Biardzkiemu oraz członkom Rady Nadzorczej: przewodniczącemu Kazimierzowi Grzemskiemu oraz prawnikom Sławomirowi Walidudzie i Sylwii Szulawskiej.
Zgodnie ze swoją deklaracją prezes MCM Maciej Biardzki bezpośrednio po zakończeniu obrad złożył pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska. Prezes będzie teraz na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia pracy w Miliczu. Ze spółką MCM Maciej Biardzki rozstanie się z końcem września i już zapowiedział, że będzie pracował jako lekarz we Wrocławiu.
Starosta Krzysztof Osmelak poinformował nas, że powiat na początku przyszłego tygodnia ogłosi konkurs na stanowisko prezesa zarządu MCM. W piątek 29 czerwca odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podczas której akcjonariusze będą głosować uchwałę w sprawie trybu wyboru nowego prezesa MCM. 5 lipca jest planowane kolejne nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podczas którego akcjonariusze będą analizować rozliczenie zadań, jakie postawiono przed prezesem Maciejem Biardzkim w 2017 roku. Jeżeli zgromadzenie wspólników uzna, że prezes wywiązał się z założonych zadań, może przegłosować przyznanie mu nagrody finansowej, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5450