archiwum.glosmilicza.pl

:: Rewizyjna podzielona w sprawie absolutorium
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-21 10:19:50)

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Miliczu nie zdołała wypracować wspólnego stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi za ubiegły rok. W 4-osobowej komisji dwoje radnych było za przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium, a dwóch przeciw udzieleniu. O udzieleniu absolutorium zadecyduje więc cała Rada Miejska.

Komisja rewizyjna spotykała się dwukrotnie, by omówić wykonanie przez burmistrza Piotra Lecha budżetu gminy Milicz za 2017 r. i przygotować dla Rady Miejskiej wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie burmistrzowi absolutorium za ubiegły rok. Na pierwszym posiedzeniu, które obyło się 5 czerwca, większość czasu poświęcono na omówienie brakujących dokumentów, jakie komisja rewizyjna powinna otrzymać od władz gminy, aby kompleksowo ocenić wykonanie budżetu gminy pod kątem gospodarności i zasadności poniesionych wydatków. Dokumenty te miały być przekazane członkom komisji do piątku 8 czerwca.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się 11 czerwca. Uczestniczyło w nim wszystkich 4 członków komisji: przewodniczący Arkadiusz Tutak, Dominika Ugorek, Piotr Boliński i Jacek Świrkowicz. Obecny był również przewodniczący komisji budżetowej Rady Miejskiej Andrzej Nestoruk, sekretarz gminy Dariusz Moczulski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska. 
Jak się okazało, komisja rewizyjna otrzymała od władz gminy dokumenty, o które wnioskowała, dopiero w dniu posiedzenia komisji, w poniedziałek, a nie w piątek, jak się umawiano, przez co radni nie mogli się z nimi zapoznać, bo w sumie liczyły one ponad 900 stron. Sekretarz Moczulski tłumaczył, że poślizg w dostarczeniu dokumentów spowodowany jest chorobą skarbniczki Małgorzaty Kokot. Radna Ugorek z kolei przypomniała, że komisję goni czas, bo wniosek o absolutorium komisja rewizyjna musi sporządzić najpóźniej do 15 czerwca, i apelowała, aby członkowie komisji rozpoczęli prace nad przygotowaniem wniosku w sprawie absolutorium, bazując na wcześniej otrzymanych dokumentach, w tym na sprawozdaniu z wykonania budżetu. W odpowiedzi radny Nestoruk podkreślał, że sprawozdanie z wykonania budżetu jest jedynie dokumentem pomocniczym i do tego niepełnym, gdyż w części opisowej nie są ujęte wszystkie wydatki. Radny był zdania, że bez przeanalizowania owych 900 stron dodatkowych dokumentów komisja rewizyjna nie będzie w stanie rzetelnie ocenić wykonania budżetu pod kątem zasadności wydatków i gospodarności. 
Ostatecznie przewodniczący Tutak zarządził półgodzinną przerwę w obradach, aby komisja mogła wypracować opinię w sprawie absolutorium. Radni bazowali tu na częściowo już przygotowanej przez radną Ugorek opinii, wzbogacając ją o swoje uwagi. 
Gdy jednak po przerwie doszło do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu gminy za 2017 r. i wnioskowaniem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi, głosy członków komisji rewizyjnej podzieliły się po równo – Dominika Ugorek i Jacek Świrkowicz głosowali „za”, natomiast Arkadiusz Tutak i Piotr Boliński „przeciw”. – Niestety, komisja rewizyjna nie jest w stanie wypracować wspólnego stanowiska – podsumował przewodniczący Tutak. 

Zadecyduje Rada Miejska
Sporządzona opinia wraz z nierozstrzygniętym wynikiem głosowania komisji rewizyjnej została przekazana przewodniczącej Rady Miejskiej Halinie Smolińskiej, która zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (RIO) z pytaniem, jaka jest dalsza procedura dotycząca absolutorium dla burmistrza w świetle nieprzedłożenia przez komisję rewizyjną wymaganego wniosku w sprawie absolutorium. 
W odpowiedzi RIO zakomunikowało, że decyzja w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium należy do Rady Miejskiej. Jak uzasadnia RIO swoją wykładnię prawa, komisja rewizyjna jest bowiem komórką podległą radzie gminy i brak jej opinii w sprawie absolutorium nie może pozbawić Rady Miejskiej jej prawa do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i w sprawie absolutorium dla burmistrza. Głosowanie Rady Miejskiej nad absolutorium dla burmistrz Piotra Lecha odbędzie się więc na najbliższej sesji, zaplanowanej na czwartek 28 czerwca.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5447