archiwum.glosmilicza.pl

:: Zalecenia RIO dla powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-02-01 10:07:41)

Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała staroście Krzysztofowi Osmelakowi wnioski – zalecenia po ubiegłorocznej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej powiatu milickiego. RIO zobowiązała starostę do odzyskania nieprawidłowo wydanych dotacji m.in. przez parafie i Fundację Ziemi Milickiej oraz do ustalenia zobowiązań powiatu w związku ze starym poręczeniem wekslowym dla upadłej firmy Dromil.

Największa część zaleceń RIO dotyczy nieprawidłowości w sposobie prowadzenia księgowości w Starostwie. Kontrola RIO wykazała też, że Starostwo nie zastosowało się do rozporządzenia Ministra Finansów, które od 2012 r. obligowało samorządy do prowadzenia polityki rachunkowości na zmienionych zasadach. Kontrolerzy RIO wytknęli też nieterminowe płacenie przez powiat swoich zobowiązań, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż zgodnie z prawem wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto kontrolerzy wykryli w sprawozdaniach i ewidencji księgowej różnice kwot w pojedynczych działach. Wskazano również, że w poszczególnych działach budżetu notowano na koniec roku wydatki wyższe od założonych.

Uwagi księgowe
RIO wnioskuje do starosty o stosowanie się do zapisów w ustawie o finansach publicznych i rachunkowości, a także do sporządzania bardziej rzetelnych sprawozdań finansowych.
RIO zobowiązało starostę do zaciągania przez Zarząd zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek jedynie na podstawie upoważnień Rady Powiatu. Chodzi o nieprawidłowość z początku 2016 i 2017 roku, kiedy to Zarząd na początku roku podpisał umowę z bankiem na kredyt w rachunku bieżącym bez upoważnienia Rady Powiatu. RIO uznało to za dużą nieprawidłowość, gdyż wyłącznie Rada Powiatu może upoważnić Zarząd w uchwale budżetowej do zaciągania kredytu potrzebnego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu. Starosta podczas kontroli wyjaśniał, że na koniec 2015 r. oraz na koniec 2016 r. powiat nie miał na koncie wystarczających środków, aby w styczniu wypłacić pracownikom pensje. Na koniec 2015 r. w kasie powiatu było tylko 96,3 tys. zł, a na koniec 2016 r. 540,6 tys. zł, co nie wystarczyłoby na pracownicze wynagrodzenia. Konieczne więc było zaciągnięcie kredytu bankowego w rachunku bieżącym.
RIO nakazało także powiatowi odprowadzać w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami RIO nakazało staroście sporządzanie oraz podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie oraz zamieszczania w prasie wyciągów z ogłoszeń o przetargach co najmniej na 30 dni przed terminem przetargu na zbycie nieruchomości.

Poręczenie dla Dromilu i zwrot dotacji
RIO nakazała staroście bezsporne ustalenie zobowiązań powiatu z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego upadłemu przedsiębiorstwu Dromil oraz ujęcie tych zobowiązań w ewidencji księgowej. Kwota poręczenia wekslowego powiatu z kwoty 1,8 mln zł została w 2014 r. zaktualizowana przez bank PKO BP do kwoty 906 tys. zł. RIO wskazuje, iż do dnia podpisania protokołu kontroli, sprawa związana z przedmiotowym poręczeniem wekslowym nie została zakończona.
RIO nakazało też staroście podjąć czynności mające na celu ustalenie kwoty dotacji niewykorzystanej zgodnie z umową dotacyjną przez parafie w Cieszkowie i Gądkowicach, stowarzyszenie „Razem Bliżej” oraz Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej. Nieprawidłowości stwierdzono przy rozliczeniu dotacji przyznanej Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej na organizację „Powiatowego Lata nad zalewem” oraz na projekt „Ryby naszych stawów w plenerowym akwarium”. Wydatki przy tych projektach były bowiem niezgodnie z umową dotacyjną płacone po terminie. Z kolei stowarzyszenie „Razem Bliżej” z dotacji na prowadzenie jadłodajni pokryło zobowiązania powstałe poza okresem trwania umowy z powiatem. Zobowiązania te wynoszą ok. 815 zł.
Nieprawidłowości na wyższe kwoty stwierdzono przy rozliczeniu dotacji na ochronę zabytków, które w latach 2014-2015 otrzymały parafie w Cieszkowie i Gądkowicach. Parafia w Cieszkowie nie przedstawiła dokumentów świadczących o wydatkowaniu w 2014 r. dotacji w wys. 20 tys. zł przyznanej na budowę systemu oświetlenia kościelnego odcinka zielonego szlaku turystycznego oraz na iluminację zabytkowego kościoła. Parafia przedstawiła natomiast do rozliczenia faktury, m.in. za nadzór archeologiczny i technologiczny. Kontrolerzy RIO wskazali także na nieprawidłowości przy rozliczeniu dotacji parafii w Gądkowicach – dotacja miała być wykorzystana na robociznę, tymczasem jej część przeznaczono na sfinansowanie zakupu łupka dachowego, który zgodnie z umową dotacyjną miał być wkładem własnym parafii. Zdaniem kontrolerów RIO powiat w przypadkach obu dotacji powinien podjąć czynności mające na celu zwrot przez parafie niewykorzystanej zgodnie z umową dotacji. RIO nakazał staroście podjęcie działań w tej sprawie.
Jak nas poinformował starosta Krzysztof Osmelak, powiat dostosował się do zaleceń RIO i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji. Parafie, stowarzyszenie i fundacja będą teraz mogły się odnieść do zarzutów w sprawie wydatkowania środków z dotacji niezgodnie z umową. Następnie starosta wyda decyzję administracyjną w sprawie ewentualnego zwrotu dotacji.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5382