archiwum.glosmilicza.pl

:: Jest wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-06-08 09:27:57)

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Miliczu wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Komisja zarzuca m.in. burmistrzowi, że prowadził nierozważną politykę finansową, która doprowadziła na koniec roku do powstania zobowiązań w wys. ponad 7,5 mln zł. Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy również jest negatywna.

Komisja rewizyjna analizowała wykonanie budżetu gminy Milicz za 2016 r. podczas 3 posiedzeń, a na ostatnim – we wtorek 6 czerwca – członkowie komisji sformułowali wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi. Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowali przewodniczący komisji Arkadiusz Tutak oraz Andrzej Nestoruk, będący jednocześnie przewodniczącym komisji budżetowej Rady Miejskiej. Natomiast Dominika Ugorek wstrzymała się od głosu. Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej 6 czerwca zarzuty przemawiające za nieudzieleniem burmistrzowi Lechowi absolutorium za realizację budżetu gminy w 2016 r. przedstawił obszernie radny Andrzej Nestoruk, określony przez przewodniczącego Tutaka jako „nasz specjalista od analizy budżetu”. Z radnym polemizował skarbnik Tadeusz Ciesielski, który niejednokrotnie nie zgadzał się z tezami Nestoruka. 
Skąd takie 
zobowiązania
Na koniec ubiegłego roku gmina miała niezapłacone zobowiązania na łączną kwotę 7 mln 572 tys. zł, z czego 1 mln 848 tys. zł stanowiły płatności przeterminowane, w tym ok. 545 tys. zł to składki ZUS, podatek od wynagrodzeń i składki na fundusz pracy, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto od przeterminowanych zobowiązań gmina musi zapłacić odsetki karne, co również stanowi złamanie dyscypliny finansów publicznych. Od przeterminowanych ubiegłorocznych zobowiązań gmina już w 2016 r. zapłaciła odsetki karne w wys. 8,7 tys. zł, w tym roku – 12,4 tys. zł. 
Gmina Milicz ewidentnie poniosła też finansową stratę przy rozliczaniu wydatków z funduszu sołeckiego, gdyż od niezapłaconych w 2016 r. faktur nie będzie mogła uzyskać 35-procentowego zwrotu z budżetu państwa. Jak wyliczył radny Nestoruk, jest to kwota rzędu 55,1 tys. zł, która nie wpłynie do kasy gminy. 
Skarbnik Ciesielski stwierdził, że ubiegłoroczny budżet gminy został „położony” głównie przez koszty utrzymania krytej pływalni w Miliczu, które rocznie wynoszą prawie 2,5 mln zł. Jak mówił skarbnik, są to wydatki bieżące i trzeba je znaleźć w dochodach bieżących, co przy innych sztywnych bieżących wydatkach gminy jest bardzo trudne. – Gdy budowano ten basen, nikt nie zrobił analizy, ile będzie kosztować jego utrzymanie i z czego gmina będzie co roku pozyskiwać 2,5 mln zł – wyjaśniał Ciesielski, dodając, że z tego powodu gminie cały czas grozi wpadnięcie w spiralę zadłużenia. 
Skarbnik wskazywał ponadto, że w 2016 r. gmina była zmuszona dopłacić do śmieci 1,2 mln zł, gdyż wpływy od mieszkańców nie pokrywały faktycznych wydatków za odbiór śmieci. Tu radny Nestoruk wskazywał, że jest to efekt złej decyzji burmistrza, który pod koniec 2015 r. odstąpił od płacenia za odbiór śmieci w formie ryczałtu (stała miesięczna kwota niezależna od ilości śmieci) i postanowił, że gmina płacić będzie za śmieci od ich tonażu. Okazało się to dla gminy niekorzystne, gdyż odbieranych śmieci stale przybywało, przez co – jak wykazał radny – gmina zapłaciła w 2016 r. o 500 tys. zł więcej, niż przy rozliczaniu ryczałtowym. 
Skarbnik wskazywał ponadto na dodatkowe obciążenia budżetu, rzędu 700 tys. zł rocznie, wynikające z przejścia niepublicznych przedszkoli na tzw. system złotówkowy. 
Burmistrz 
przekracza limity
Komisja rewizyjna zarzuciła też burmistrzowi Lechowi nietrzymanie się limitów wydatków narzuconych przez Radę Miejską, co również stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Limity zostały przekroczone w 75 pozycjach na łączną kwotę 1 mln 9 tys. zł. 
Zastrzeżenia komisji rewizyjnej dotyczyły też wydatków na promocję gminy które Rada Miejska pierwotnie ustaliła na poziomie 258 tys. zł, zwiększając tę pulę w ciągu roku do wys. 462,8 tys. zł, a burmistrz zwiększył tę pulę swoimi zarządzeniami do kwoty ponad 800 tys. zł. Radny Nestoruk wskazywał ponadto, że gmina dokładała się do imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury, nad którym nikt nie sprawował nadzoru, przez co Ośrodek na koniec 2016 r. odnotował stratę w wys. 124 tys. zł. W sumie gmina na podstawie odrębnych porozumień przekazała Ośrodkowi Kultury ok. 69 tys. zł, mimo iż oprócz dotacji gmina nie ma prawa przekazywać podległej sobie jednostce żadnych dodatkowych pieniędzy. 
Burmistrz – jak stwierdził radny Nestoruk – zrealizował też 2 inwestycje, które nie uzyskały dofinansowania zewnętrznego, choć to właśnie miało być uzgodnionym z Radą Miejską warunkiem realizacji. Chodzi tu o przebudowę dróg gruntowych w Czatkowicach za kwotę 273,5 tys. zł oraz o modernizację ul. Leśników w Sułowie za kwotę 236,1 tys. zł. Zrealizowane zostały też 2 inwestycje, które w ogóle nie zostały ujęte w budżecie – rozbudowa wiaty w Olszy za 5 tys. zł i rozbudowa boiska w Węgrzynowie za 6,9 tys. zł. Jak podkreślił radny, realizacja inwestycji bez upoważnienia Rady stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5269