archiwum.glosmilicza.pl

:: Czy MSPDiON będzie musiał zwrócić 1,4 mln zł?
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-13 10:26:48)

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 22 marca zakończył kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. UKS wskazał na uchybienia dotyczące przeznaczenia dotacji z powiatu i gminy o łącznej wysokości 1,4 mln zł na zadanie nieobjęte dotacją.

Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadzając szczegółową kontrolę w MSPDiON, wykrył szereg nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków z dotacji z powiatu na łączną kwotę 1 mln 63 tys. zł oraz z gminy Milicz na kwotę 337 tys. zł. Według UKS nieprawidłowo wydano 1,4 mln zł dotacji oświatowej w 2013 roku.

UKS wskazuje nieprawidłowości
W swoim protokole UKS wskazuje, że MSPDiON błędnie wydatkowało dotację z subwencji oświatowej, która powinna być wydawana jedynie na pokrycie wydatków bieżących placówki, a nie na pensje pracowników technicznych i administracji oraz wydatki na podróże służbowe.
Tymczasem podczas kontroli stwierdzono, że z dotacji wypłacono wynagrodzenie dyrektorowi Dziennego Ośrodka oraz innym osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-technicznych, w tym jednemu kierownikowi. W sumie 23 osobom z administracji i służb technicznych wypłacono wynagrodzenie w wys. 850 tys. zł, które zdaniem UKS w 2013 r. nie powinny być pokrywane z dotacji. MSPDiON nieprawidłowo opłacało z dotacji także m.in.: wynagrodzenie dla pracownika administracji MSPDiON - 7,5 tys. zł, koszty szkoleń, badań medycyny pracy na sumę 4,4 tys. zł, zakup usług teleinformatycznych - 9,6 tys. zł, podróże służbowe - 3,4 tys. zł, opłata za akt notarialny - 3,2 tys. zł czy zakup usług telekomunikacyjnych - 135 zł. Zdaniem UKS wydatki te w 2013 r. nie dotyczyły realizacji zadań Dziennego Ośrodka z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Ponadto Stowarzyszeniu nie przysługiwało 46,5 tys. zł dochodu z subwencji za ucznia błędnie wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej jako upośledzonego umysłowo z niepełnosprawnością sprzężoną.

MSPDiON się nie zgadza
Stowarzyszenie w piśmie do UKS z 20 lutego uznało za zasadne do zwrotu jedynie wydatki w wys. 12,4 tys. zł. Jak nas poinformowała prezes MSPDiON Alicja Szatkowska, pieniądze te zostały samorządom już zwrócone. Środki te rozliczano jako zwrot kosztów podróży prezes i wiceprezes, zakup poradników finansowych, usług gastronomicznych i hotelowych oraz kwiatów, opłatę za badanie sprawozdania finansowego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za akt notarialny.
Ponadto MSPDiON w wyjaśnieniu kierowanym do UKS wskazuje, że z dofinansowania można było finansować całą pozostałą działalność placówki, w tym finansowanie pensji pracowników administracji i obsługi, które zdaniem stowarzyszenia są wydatkami związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką. Ze stanowiskiem tym nie zgadza się jednak UKS, który wskazuje, że ze środków z dofinansowania można było finansować całą działalność ośrodka, ale dopiero od stycznia 2014 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja prawa oświatowego. Zdaniem UKS, wcześniej nie można było pieniędzy z dotacji przeznaczyć na opłacanie pensji pracowników technicznych i administracji.

Powiat chce zwrotu
UKS w protokole z kontroli podkreśla, że „nie jest uprawniony do wydawania opinii dotyczących interpretowania przepisów prawa i podejmowania związanych z tym decyzji, a tym samym rozstrzygania spraw spornych oraz, że decyzja w zakresie prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji pozostaje w gestii dotacjodawców”, a więc powiatu milickiego i gminy Milicz.
Zwróciliśmy się zatem do przedstawicieli powiatu i gminy z zapytaniem, czy będą występować do MSPDiON o zwrot wskazanych przez UKS kwot dotacji. Starosta Krzysztof Osmelak informuje, że powiat na pewno będzie występował do MSPDiON o zwrot nieprawidłowo wydanej kwoty dotacji w wys. 1 mln 63 tys. zł. – Uznajemy wyniki szczegółowej kontroli UKS, którego kontrolerzy wykryli szereg nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji przez MSPDiON. Zgodnie z procedurą wystąpimy do Stowarzyszenia o zwrot nienależnie wydanej dotacji i w najbliższym czasie wydamy decyzję o zwrot nienależnie wydanych środków – mówi starosta milicki Krzysztof Osmelak.
Trochę inne będzie postępowanie gminy Milicz. – Aby się upewnić, że 337 tys. zł dotacji z gminy zostało przez MSPDiON nieprawidłowo wydatkowane, zlecimy zbadanie sprawy i wydanie opinii niezależnemu biegłemu rewidentowi. Jeżeli opinia biegłego rewidenta potwierdzi zasadność wystąpienia do MSPDiON o zwrot dotacji, to będziemy musieli to zrobić – mówi kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Dariusz Duszyński.
MSPDiON nie planuje zwracania samorządom pobranych dotacji. – Żadne pismo w tej sprawie do nas jeszcze nie dotarło. Chciałam podkreślić, że, jak pisze do nas Urząd Kontroli Skarbowej, nie jest on od interpretacji prawa, i to nie UKS decyduje, czy należy oddać kwotę dotacji. O tym co najwyżej może zadecydować instytucja dotująca, która jednak musi uzasadnić swoją decyzję – mówi prezes MSPDiON Alicja Szatkowska. – My nic nie wiemy na temat ewentualnego zwrotu i na pewno nie planujemy oddawać samorządom tych 1,4 mln zł. Dodatkowo w 2014 roku złożyliśmy w samorządach sprawozdanie końcowe z wydatkowania środków z dotacji za 2013 rok, które zostało przyjęte bez uwag – dodaje prezes MSPDiON.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5247