archiwum.glosmilicza.pl

:: Milicki Ośrodek Kultury z dużą stratą
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-13 10:24:26)

Ponad 124 tys. zł straty odnotował w 2016 roku milicki Ośrodek Kultury, zarządzany w tym czasie przez dyrektora Pawła Leśkę. Na koniec 2016 roku placówka miała prawie 198 tys. zł zobowiązań, z czego ponad 123 tys. zł to płatności przeterminowane.

Największe zadłużenie Ośrodek Kultury miał wobec kontrahentów – 91,2 tys. zł, z czego 73,3 tys. zł stanowiły płatności przeterminowane. Kolejne niezapłacone zobowiązania to składki pracowników do ZUS-u, które wyniosły 63,3 tys. zł, w tym 43,2 tys. zł to zobowiązania przeterminowane. Ośrodek Kultury zalegał też wobec Urzędu Skarbowego – na koniec roku zobowiązania wyniosły 13,7 tys. zł, z czego 10,8 tys. zł stanowiły płatności przeterminowane. Ostatnią pozycją wykazanych na koniec 2016 r. zobowiązań była niewypłacona pracownikom nagroda roczna w wys. 29,7 tys. zł, której termin płatności jeszcze nie upłynął. 
Z kolei należności Ośrodka Kultury wyniosły na koniec 2016 r. 23 tys. zł, z czego 17,6 tys. zł stanowiły należności wymagalne.
W sumie Ośrodek Kultury dysponował w 2016 r. kwotą ok. 1 mln 116 tys. zł, z czego lwią część – 900 tys. zł – stanowiła dotacja z budżetu gminy Milicz przeznaczona na realizację zadań statutowych Ośrodka. Pozostałe przychody to m.in. 73,6 tys. zł w postaci otrzymanych darowizn i dofinansowania, 59,7 tys. zł ze sprzedaży biletów, 27,1 tys. zł z dzierżawy lokalu, przyległego terenu oraz wynajmu sali i samochodu, 23,7 tys. zł za energię elektryczną i ogrzewanie oraz 21,7 tys. zł z tytułu not księgowych.
Natomiast wydatki Ośrodka Kultury zamknęły się w 2016 r. w kwocie 1 mln 240 tys. zł, w efekcie czego poprzedni rok placówka zamknęła stratą w wys. ponad 124 tys. zł.
Na co wydano pieniądze
Największą pozycją po stronie wydatków Ośrodka Kultury w 2016 r. były płace wraz z pochodnymi i świadczeniami, które wyniosły w sumie 703,2 tys. zł, przy planowanych wydatkach na ten cel w kwocie 707 tys. zł. W tej kwocie wynagrodzenia pracowników etatowych wyniosły 412,5 tys. zł, świadczenia na rzecz tychże pracowników wraz ze składkami ZUS – 100,1 tys. zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło – 147 tys. zł, nagroda roczna – 29,7 tys. zł, nagroda jubileuszowa – 3,1 tys. zł i nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury – 9 tys. zł. Ośrodek Kultury znacznie natomiast przekroczył wydatki zaplanowane na tzw. usługi obce, na które według planu przeznaczono na cały rok 213 tys. zł, natomiast faktycznie wydano 332,3 tys. zł, czyli o 119,3 tys. zł więcej. Na wydatki związane z usługami obcymi składały się m.in.: obsługa techniczna imprez wraz z nagłośnieniem i oświetleniem – 107,2 tys. zł, koncerty, spektakle, teatrzyki – 90,2 tys. zł, różne inne usługi – 84,6 tys. zł, publikacje materiałów na łamach gazet – 14,3 tys. zł czy usługi telekomunikacyjne – 10,6 tys. zł. 
Na zakup materiałów i energii Ośrodek Kultury wydał 147,6 tys. zł, przy zaplanowanej na ten cel kwocie 129,5 tys. zł. Wydatki te dotyczyły m.in. zakupu: energii cieplnej – 42,3 tys. zł, energii elektrycznej – 26 tys. zł, miału węglowego – 14,1 tys. zł, artykułów dekoracyjnych i reprezentacyjnych – 13,4 tys. zł, paliwa i artykułów do samochodu – 7,6 tys. zł, materiałów na zajęcia dla dzieci – 5,5 tys. zł, nagród rzeczowych w organizowanych konkursach – 4,2 tys. zł, środków czystości i środków gospodarczych – 4 tys. zł, materiałów biurowych – 2,9 tys. zł, a także opłat za ścieki – 7,6 tys. zł. 
Na 2017 r. Ośrodek Kultury w Miliczu otrzymał dotację w wys. 1 mln 200 tys. zł. Jednak z tej kwoty będzie musiał pokryć stratę z ubiegłego roku, co oznacza, że gminna dotacja na tegoroczną działalność kulturalną Ośrodka wyniesie de facto 1 mln 76 tys. zł.

Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5246