archiwum.glosmilicza.pl

:: Więcej pracowników, więcej na płace
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-12-08 09:54:47)

Za burmistrza Pawła Wybierały ponad 20 pracowników Urzędu Miejskiego pobierało w sposób ciągły dodatki specjalne w wysokości od 500 do 1,5 tys. zł miesięcznie. Natomiast za burmistrza Piotra Lecha do ponad 20 osób wzrosła liczba pracowników na stanowiskach pomocy administracyjnej. To jedne z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miliczu.

Zespół kontrolny radnych, który skontrolował wydatki Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia pracowników, pracował w 3-osobowym składzie: przewodniczący Andrzej Nestoruk, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji budżetowej Rady Miejskiej, przewodniczący komisji rewizyjnej Arkadiusz Tutak oraz Dominika Ugorek. Radni sprawdzali wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w latach 2014-2015. Był to ostatni rok urzędowania poprzedniego burmistrza Pawła Wybierały (2014 r.) oraz pierwszy rok urzędowania obecnego burmistrza Piotra Lecha (2015 r.). Wynagrodzenie brutto pracowników urzędu w 2014 r. wyniosło 3 mln 449 tys. zł, natomiast w 2015 r. – 4 mln 220 tys. zł, czyli o prawie 772 tys. zł więcej. 

Pracownicy poza 
regulaminem
Urząd Miejski w Miliczu, jak każda inna instytucja, funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny ustalany przez burmistrza. Są w nim wyszczególnione m.in. wszystkie wydziały, wszystkie stanowiska pracy, liczba pracowników, jak również wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków funkcyjnych, dodatków specjalnych itp. Burmistrz Lech, obejmując swoją funkcję, wprowadził nowy regulamin organizacyjny urzędu, częściowo zmieniając zasady funkcjonowania urzędu poprzez przywrócenie zlikwidowanych przez poprzednika wydziałów, np. wydziału planowania przestrzennego, czy tworząc nowe, np. wydział oświaty i promocji. Natomiast w grudniu 2015 r. burmistrz dokonał zmian w regulaminie, wykreślając z niego pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz obsługi. Tym samym – jak wskazują kontrolujący – pracownicy ci formalnie nie podlegają nikomu, gdyż nie są przypisani do żadnej komórki organizacyjnej urzędu. Konsekwencją tych zmian jest także fakt, że „aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim nie znajduje odzwierciedlenia w regulaminie organizacyjnym, co bezpośrednio przekłada się również na faktyczne koszty funkcjonowania urzędu”. Jak poinformował na sesji Rady Miejskiej 24 listopada przewodniczący Nestoruk z zespołu kontrolnego, w urzędzie zostało zatrudnionych ponad 20 pracowników na stanowiskach obsługi administracyjnej ze średnią wynagrodzenia w wys. 2 tys. zł brutto, co w skali roku obciąża budżet gminy kwotą ok. 300 tys. zł. Władze gminy tłumaczyły kontrolującym, że są to pracownicy zatrudniani na umowy stażowe w porozumieniu z Urzędem Pracy, co ma ułatwić absolwentom szkół start w życie zawodowe. Kontrolujący zwrócili jednak uwagę, że na staż oprócz młodych osób zatrudniane były także osoby z długoletnim stażem pracy, a ponadto Urząd Miejski znacząco wydłużał okresy zatrudnienia tych osób poza obowiązkowe 3-4 miesiące, nawet do 2 lat. – Wnioskowaliśmy, aby liczba tych pracowników była zmniejszona, adekwatna do potrzeb. Bo co będą robić etatowi pracownicy? – podsumował przewodniczący zespołu kontrolnego. W sumie na koniec 2015 r. w Urzędzie Miejskim na umowę o pracę zatrudnionych było 103 pracowników, z czego 91 pracowników objętych zostało kontrolą. Natomiast w 2014 r. liczba ta wahała się od 64 do 67 osób, które dodatkowo były wspomagane przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie w liczbie od 1 do 4 osób. Wzrost zatrudnienia burmistrz tłumaczył na sesji zwiększeniem liczby pracowników obsługi (dozorcy, sprzątaczki) w miejsce firm zewnętrznych, które wcześniej świadczyły usługi dla urzędu. 

Najniższy 
podinspektor
Kontrola wykazała też, że w Urzędzie Miejskim najniższym etatowym stanowiskiem jest obecnie podinspektor z wynagrodzeniem zasadniczym 2.884 zł brutto. Tymczasem w regulaminie organizacyjnym są jeszcze 4 niższe stanowiska, których obecnie nikt nie piastuje: młodszy referent z wynagrodzeniem zasadniczym 2.100 zł brutto, referent (2.200 zł brutto), samodzielny referent (2.300 zł brutto) i specjalista (2.600 zł brutto). Jak stwierdza zespół kontrolny, wyeliminowanie z obiegu stanowisk niższych kategorii niż podinspektor ma bezpośredni wpływ na wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników urzędu. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na kilka bardzo szybkich awansów w 2015 r. wśród pracowników magistratu. W dwóch przypadkach był to awans z młodszego referenta od razu na podinspektora (różnica w miesięcznym wynagrodzeniu 661 zł brutto), co – jak wyjaśniał sekretarz gminy – było przywróceniem stanu pierwotnego, gdyż poprzedni burmistrz obu tych pracowników zdegradował. W innym przypadku na wniosek kierownika jednego z wydziałów awansowano pracownika z samodzielnego referenta (2.300 zł brutto) od razu na inspektora (3.365 zł brutto), co daje miesięczną różnicę w wynagrodzeniu zasadniczym w kwocie 1.065 zł. W ramach naboru doszło też do awansu pomocy administracyjnej (2.281 zł brutto) na inspektora (2.550 zł brutto) z pominięciem wszystkich pośrednich stanowisk niższego szczebla. Według zespołu kontrolnego awans zawodowy nie powinien następować skokowo, lecz winien następować poprzez kolejne kategorie stanowisk. Radni zwrócili też uwagę, że w regulaminie organizacyjnym brakuje regulacji, po jakim okresie pracy może dochodzić do awansu, co może prowadzić do nadużyć. Wskazali przy tym, że jeden z pracowników został awansowany z samodzielnego referenta na inspektora (skok o 3 kategorie) w niespełna półtora roku. Łącznie w latach 2014-2015 odnotowano w Urzędzie Miejskim 8 przypadków awansu na stanowiskach urzędniczych.
Jedną ze zmian wprowadzoną przez burmistrza Lecha do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego była widełkowa skala wynagrodzeń, umożliwiająca różnicowanie płac w danej grupie stanowisk w zależności od doświadczenia, wyższych kwalifikacji czy zaangażowania danego pracownika. Tymczasem, jak wykazała kontrola, burmistrz nie korzysta z płacowych widełek i na poszczególnych stanowiskach stosowane są jednakowe stawki wynagrodzeń zasadniczych – każdy kierownik wydziału otrzymuje 4.486 zł brutto, zastępca kierownika wydziału – 3.845 zł brutto, główny specjalista – 3.632 zł brutto, inspektor – 3.365 zł brutto, podinspektor – 2.884 zł. Według kontrolujących niepotrzebne jest więc utrzymywanie w regulaminie organizacyjnym widełek płacowych dla tych stanowisk. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku pracowników pomocniczych i obsługi, którzy nie są objęci regulaminem organizacyjnym. Tu płaca zasadnicza jest zróżnicowana i wynosi od 1.140 zł do 3.000 zł brutto. 

Ciągły dodatek 
specjalny 
Wynagrodzenie zasadnicze stanowi tylko jeden z elementów wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy otrzymują ponadto dodatek stażowy za wieloletnią pracę, który jest stałym elementem comiesięcznego wynagrodzenia. W 2014 r. na dodatki stażowe wydano prawie 366 tys. zł, natomiast w 2015 r. – ponad 441 tys. zł. Natomiast pracownikom obsługi oraz zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych przysługuje dodatkowo premia uznaniowa. Kontrola wykazała jednak, że taką premię otrzymywał co miesiąc tylko jeden z pracowników obsługi, co kontrolujący uznali za niezasadne i prowadzące do różnicowania pracowników tej grupy, tym bardziej, że w ostatnim okresie liczba pracowników pomocniczych – administracji i obsługi – znacząco wzrosła. W 2014 r. na premie uznaniowe wydano w Urzędzie Miejskim kwotę 10,9 tys. zł, natomiast w 2015 r. – 11,4 tys. zł.
Z kolei osoby piastujące funkcje kierownicze otrzymują dodatek funkcyjny. Nie może być on wyższy niż 2.200 zł, a w przypadku burmistrza 2.100 zł, z tym że np. główni specjaliści otrzymują dodatek w wys. od 300 do 600 zł miesięcznie. Za burmistrza Wybierały dodatek funkcyjny otrzymywało 18-19 pracowników urzędu, natomiast za burmistrza Lecha, wskutek zmiany regulaminu organizacyjnego wprowadzającego dodatkowe funkcje kierownicze, liczba ta wzrosła do 24 osób. W 2015 r. wypłacono w Urzędzie Miejskim dodatek funkcyjny w łącznej kwocie 355 tys. zł, natomiast w 2014 r. była to kwota ok. 175 tys. zł. 
Burmistrz może także przyznać urzędnikowi tzw. dodatek specjalny, przysługujący na określony czas i związany ze zwiększeniem obowiązków służbowych bądź z powierzeniem dodatkowych zadań. Tu zespół kontrolny wniósł wiele zastrzeżeń do przyznawania tych dodatków przez burmistrza Wybierałę. W 2014 r. – jak zauważyli kontrolerzy – co trzeci pracownik Urzędu Miejskiego pobierał dodatek specjalny, w tym 19 urzędników otrzymywało go co miesiąc, i de facto był to stały element wynagrodzenia dla tych pracowników. Natomiast 9 urzędników pobierało ten dodatek stale od 2011 r., mimo iż powinien być on przyznawany tylko na ściśle określony okres. Dodatki te wynosiły miesięcznie od 500 do 1,5 tys. zł, a w jednym przypadku była to kwota 5.180 zł. Jak stwierdził zespół kontrolny, dodatki specjalne były przyznawane bez określenia zakresu dodatkowych zadań, albo też zadania te pokrywały się z zakresem zadań wykonywanych przez urzędnika na co dzień bądź też wypłacano te dodatki za tzw. zastępstwa. Według kontrolujących wypłata zdecydowanej większości dodatków specjalnych w poprzedniej kadencji nie powinna mieć miejsca. – W tym względzie panowała wolnoamerykanka, którą dopiero ukrócił obecny burmistrz – skwitował radny Nestoruk. W 2014 r. na dodatki specjalne wydano 276,4 tys. zł, a w 2015 r. już tylko 101,7 tys. zł, czyli o 174,8 tys. zł mniej. 

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5164