archiwum.glosmilicza.pl

:: Na co powiat wydaje pieniądze
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-08-25 10:31:19)

Dochody samorządu powiatowego w I półroczu 2016 roku wyniosły 25,7 mln zł, a wydatki 23,3 mln zł. Zobowiązania powiatu na koniec czerwca wyniosły 1,62 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne w PCEiPP oraz DPS Krośnice - 121,68 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu 5 sierpnia przedstawił Radzie Powiatu szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku. Tegoroczny budżet ustaliła za powiat Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
Dobre wykonanie 
dochodów
W I półroczu powiat wypracował 25,7 mln zł dochodu z planowanych do pozyskania w ciągu całego roku 46,4 mln zł. W sumie dochody zostały wykonane na dobrym poziomie 55,3 proc.
Dochody powiatu składają się z 4 składowych: przekazywanych subwencji rządowych (11,5 mln zł z planowanych w całym 2016 r. 19,5 mln zł), dochodów własnych (5,9 mln zł z planowanych 10,3 mln zł), dotacji celowych (5,5 mln zł z planowanych 10,5 mln zł) oraz z przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałach w podatkach PIT i CIT mieszkańców powiatu (2,7 mln zł z planowanych 5,88 mln zł).
Powiat ma wpływ jedynie na wysokość dochodów własnych, z których największa część, a więc 3,06 mln zł ,to wpływy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Z kolei 1,52 mln zł to dochody z tytułu usług jednostek budżetowych (różne opłaty, m.in. za zajęcie pasa drogowego czy wydanie prawa jazdy).
Największy wpływ powiat ma na dochody z gospodarowania swoim mieniem. Dochody te w I półroczu zostały zrealizowane w 82,8 proc. Z planowanych przez RIO do pozyskania w ciągu całego roku 847 tys. zł powiat pozyskał 699 tys. zł. Z tej kwoty 502 tys. zł to wpłynięcie na konto Starostwa drugiej raty za sprzedaż Domu Dziecka w Sułowie, a 197 tys. zł to kwoty za sprzedaż dwóch działek w Krośnicach. W sumie Zarząd Powiatu ogłosił w I półroczu 18 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z czego pozytywnie rozstrzygnięto dwa.
Pozostałe kwoty dochodów własnych to: dochody z czynszu (176,24 tys. zł) oraz wpływy z opłat komunikacyjnych (474,6 tys. zł).
Najgorsze wykonanie 
w szkołach
Wydatki powiatu w I półroczu wyniosły 23,31 mln zł z planowanych na cały rok 45,34 mln zł (wykonanie 51,4 proc.). Najwyższe wykonanie odnotowały powiatowe jednostki oświatowe (55,8 proc.). Najgorzej sytuacja wygląda w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie na koniec półrocza zrealizowano 62,7 proc. budżetu (1,74 mln zł). Nieznacznie lepiej jest w Zespole Szkół - 56,9 proc. (2,49 mln zł), I LO - 56,6 proc. (1,42 mln zł) oraz PCEiPP - 56,4 proc. (938,5 tys. zł).
W Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym jako jedynej powiatowej jednostce oświatowej w pierwszym półroczu wystąpiły zobowiązania wymagalne, które wyniosły 94,2 tys. zł. Są to nieopłacone składki ZUS za okres od marca do maja.
Zobowiązania wymagalne wystąpiły również w Domu Pomocy Społecznej w Krośnicach i wyniosły one 27,4 tys. zł. Zobowiązania te dotyczą zaległej odprawy rentowej pracownicy DPS. W związku z wątpliwościami zasadności tej wypłaty dyrektor DPS Krośnice wystąpił z zapytaniem do ZUS-u we Wrocławiu. Do czasu otrzymania odpowiedzi z ZUS-u wypłata odprawy rentowej dla pracownicy została wstrzymana. W sumie zobowiązania wymagalne w powiecie na koniec I półrocza wyniosły 121,68 tys. zł i dotyczą wyłącznie PCEiPP oraz DPS-u Krośnice.
Na drogi powiatowe w I półroczu wydano 1,06 mln zł z planowanych na cały rok 1,91 mln zł (55,5 proc.). Z tej kwoty największą część stanowi: ok. 260 tys. zł - zapłata za remont drogi we Wszewilkach, wynagrodzenia osobowe pracowników Wydziału Dróg Powiatowych - 237,2 tys. zł, a 185 tys. zł to zapłata za cząstkowe remonty dróg.
Inne ciekawsze wydatki: utrzymanie Starostwa Powiatowego - 2,06 mln zł, utrzymanie DPS Krośnice - 2,4 mln zł, utrzymanie DPS Milicz - 1,77 mln zł, utrzymanie komendy powiatowej PSP - 1,86 mln zł, utrzymanie Powiatowego Ośrodka Geodezji - 545,7 tys. zł, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 128,8 tys. zł, spłata długu poszpitalnego za Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej - 597,3 tys. zł, wydatki na Radę Powiatu - 126,3 tys. zł, utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - 56,8 tys. zł, utrzymanie ścieżki rowerowej - 46 tys. zł oraz oświetlenie ścieżki rowerowej - 8,7 tys. zł.
Łączne zadłużenie powiatu na koniec I półrocza wynosi 22,2 mln zł. Na tę kwotę składa się zadłużenie z kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5132