archiwum.glosmilicza.pl

:: Powiat wchodzi w plan naprawczy
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-01-21 09:53:26)

Radni Rady Powiatu na sesji nadzwyczajnej w czwartek 14 stycznia zdecydowaną większością głosów podjęli uchwałę o przyjęciu programu postępowania naprawczego dla powiatu milickiego. Podjęcie tej uchwały otwiera radnym drogę do uchwalenia budżetu na 2016 rok, do czego ma dojść podczas zaplanowanej na 29 stycznia sesji budżetowej.Radni Rady Powiatu debatowali nad trzyletnim programem postępowania naprawczego dla powiatu milickiego podczas zaplanowanego na godz. 13 wspólnego posiedzenia komisji oraz zaplanowanej na godz. 14 sesji. Przed rozpoczęciem dyskusji na komisji głos w imieniu radnych opozycji zabrała radna Dorota Folmer z MWS, która poinformowała, że radni MWS, PiS oraz DŚ XXI nie będą brać udziału w głosowaniu uchwały w sprawie przyjęcia programu naprawczego, gdyż rzetelnej analizy programu naprawczego nie można dokonać podczas jednogodzinnego posiedzenia komisji oraz podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. – Dlatego też nie będziemy głosować nad uchwałą oraz zabierać głosu w dyskusji –zapowiedziała radna Folmer.

 

Wyliczenia programu

Zarząd Powiatu projekt programu postępowania naprawczego dla powiatu milickiego przesłał radnym 11 stycznia, a więc na 3 dni przed sesją i posiedzeniem komisji. Program naprawczy liczy 38 stron, a jego najważniejszymi częściami jest analiza stanu finansów powiatu (informacja o dochodach, wydatkach i zadłużeniu w latach 2011-2015) oraz plan przedsięwzięć naprawczych wraz z przewidywanymi efektami finansowymi.

Obecny problem z uchwaleniem budżetu powiatu związany jest ze znowelizowaniem ustawy o finansach publicznych. W związku z tymi zmianami samorządy mają liczony indywidualny wskaźnik zadłużenia, który w dużej mierze zależny jest od wysokości pozyskiwanych dochodów majątkowych. Wcześniej graniczny wskaźnik zadłużenia wynosił 60 proc. stosunku dochodów do zadłużenia.

Program naprawczy powiatu milickiego wskazuje, że milicki samorząd w latach 2011-2015 wykonał wiele inwestycji, na które pozyskiwał dofinansowania zewnętrzne. Powiatowi brakowało jednak pieniędzy na wkład własny, dlatego też zaciągał kolejne zobowiązania. W programie wykazane zostały poczynione w ostatnich 4 latach oszczędności w powiecie spowodowane m.in. zmianą źródła ciepła na c.o. dostarczane z Elektrociepłowni Milicz, oszczędnościami w powiatowych jednostkach, przekazaniu gminie Milicz utrzymania ścieżki rowerowej dawną trasą kolejki wąskotorowej oraz pojedynczych dróg powiatowych. W 2015 r. Starostwo Powiatowe poczyniło wiele oszczędności m.in. w kosztach: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, szkoleń, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz umów zleceń. Z kolei w kosztach na promocję w 2015 r. wydano 160 tys. zł, a więc o 228 tys. zł mniej niż w 2014 roku.

Przyjęte założenia oszczędno-ściowe zakładają, że dopiero w 2018 roku zachowana zostanie relacja dotycząca indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Władze powiatu w planie naprawczym zobowiązały się do utworzenia dwóch wydziałów z czterech dotychczasowych, co da oszczędności w wydatkach osobowych dotyczących obsady kierowniczej. W 2016 roku planowane jest przejście na emeryturę części kadry kierowniczej, w miejsce której nie zostaną zatrudnione nowe osoby. W nowym roku władze powiatu planują zaoszczędzić na wynagrodzeniach pracowników kwotę 266,5 tys. zł. Ponadto w bieżącym roku planuje się rezygnację z wydatkowania środków na promocję powiatu oraz znaczne oszczędności na utrzymanie dróg powiatowych, których część przejęła gmina Milicz. W sumie planowane w 2016 roku oszczędności mają wynieść 721,9 tys. zł. Tymczasem na spłatę zobowiązań w 2016 roku powiat będzie musiał przeznaczyć 3,1 mln zł. Z tego 1,1 mln zł to spłata kapitału zadłużenia, 1,04 mln zł spłata odsetek oraz 972 tys. zł spłata długu poszpitalnego (poręczenie dla Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej).

Zastrzeżenia

przew. Warkocza

Dyskusję nad uchwałą o przyjęciu programu postępowania naprawczego dla powiatu milickiego rozpoczął starosta Jan Krzysztofik. – Ten program naprawczy to jest nic innego jak program oszczędnościowy, który i tak wdrożyliśmy w 2015 roku. To jest w tej chwili tak naprawdę sformalizowanie tego, co rozpoczęliśmy w minionym roku – mówił Krzysztofik dodając, że program naprawczy pomoże Zarządowi Powiatu jeszcze bardziej zracjonalizować wydatki. – Mimo ograniczeń nakładanych przez program naprawczy nie ma zagrożenia, że zadania powiatu nie będą realizowane. Nadal tak jak do tej pory będziemy finansować utrzymanie szkół, DPS-ów czy też dróg powiatowych – podkreślał na komisji J. Krzysztofik wskazując, że powiat nie może dotować innych samorządów oraz zaciągać nowych kredytów. – W żaden sposób mieszkańcy nie odczują skutków programu naprawczego – zapewniał radnych starosta Krzysztofik.

Z radnych pierwszy głos w dyskusji zabrał przewodniczący Rady Powiatu Marek Warkocz, który stwierdził, że w programie naprawczym brakuje mu szczegółowych wyliczeń oszczędności np. w wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach. Takie informacje przewodniczący Warkocz znalazł w programie naprawczym jednego z polskich samorządów. – RIO nie wskazuje wzorca programu naprawczego. My te nasze założenia będziemy wdrażać, a radnym pozostaje przecież kontrola procesu wdrożenia tegoż programu – mówił starosta. Z kolei wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Maciejak chwalił Zarząd Powiatu, że to pracownicy Starostwa, a nie zewnętrzna firma opracowali tak obszerny dokument, jak plan postępowania naprawczego. M. Maciejak stwierdził tylko, że w przedstawionym planie brakuje mu wskazania obszarów ryzyka realizacji programu naprawczego. Z kolei dużym plusem według radnego jest pozyskanie w 2015 roku większej kwoty dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości w porównaniu do lat wcześniejszych. Głos w dyskusji zabrała również członkini Zarządu Powiatu Wanda Wiśniewska, która podsumowała dyskusję, mówiąc że przedstawiony plan naprawczy jest dobrze przemyślany i jego wdrożenie będzie w trakcie roku monitorowane przez Zarząd.

 

Opozycja

nie dyskutuje

Po kilkunastominutowej przerwie rozpoczęto obrady sesji. Głos w dyskusji ponownie jako pierwszy zabrał starosta Jan Krzysztofik, który dodał, że obecna trudna sytuacja finansowa powiatu spowodowana jest także restrukturyzacją szpitala i konieczną przez powiat spłatą starego długu szpitalnego. – Jednak kiedy w innych powiatach szpitale upadają, nasz milicki szpital otwiera nowe oddziały i podpisuje nowe kontrakty – mówił starosta dodając, że w 2016 roku powiat może w końcu swobodnie gospodarować mieniem poszpitalnym w Krośnicach, który został powiatowi przekazany przez samorząd województwa. – Przypomnę też, że na skutek działań poprzednich władz gminy Krośnice nie mogliśmy podzielić tego majątku. To spowodowało, że starosta przez lata był tak naprawdę stróżem majątku poszpitalnego w Krośnicach, a nie jego pełnoprawnym właścicielem – dodał Jan Krzysztofik.

Po staroście głos zabrał radny Paweł Wybierała, który przeczytał wspólne oświadczenie radnych opozycji podpisane także przez D. Folmer, J. Łabudę, M. Drobinę i P. Zajiczka. W oświadczeniu radni MWS, PiS i DŚ XXI wskazują m.in., że powiat milicki utracił możliwość samodzielnego decydowania o swoich finansach w wyniku złego zarządzania w ostatnich dwóch kadencjach, a obecny Zarząd Powiatu świadomie i w sposób zaplanowany uniemożliwia rzeczową debatę na temat przyczyn i skutków finansowej zapaści powiatu (czyt. s. 3).

Do wystąpienia radnego Wybierały odniósł się członek Zarządu Powiatu Marcin Goczling, który stwierdził, że jest mu przykro, że opozycja nie chce wyrazić opinii o programie, nad którym m.in. on ciężko pracował. Z kolei wicestarosta Władysław Szydełko stwierdził, że zarzuty radnych opozycji są gołosłowne i są zbiorem ostrych stwierdzeń sformułowanych po to, aby uzyskać poklask swoich wyborców. Wicestarosta dodał, że radni nad programem naprawczym obradują w trybie nadzwyczajnym, aby zgodnie z ustawą zmieścić się w terminach i móc pod koniec stycznia uchwalić budżet powiatu na 2016 rok. W dyskusję jako ostatnia włączyła się Wanda Wiśniewska, która podkreśliła, że dzięki wdrożeniu programu naprawczego możliwe jest uzdrowienie finansów powiatu i zmieszczenie się w indywidualnym wskaźniku zadłużenia. – My mieliśmy świadomość, że w 2016 roku czeka nas plan naprawczy. Dlatego tak naprawdę wdrożyliśmy go w życie już w minionym roku. Pamiętajmy też, że jakby nie było sejmowej nowelizacji ustawy o finansach publicznych to zmieścilibyśmy się w poprzednim progu zadłużenia i nie byłoby planu naprawczego. Finanse powiatu nie są w katastrofalnym stanie – podkreślała radna Wiśniewska.

Radni opozycji zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami nie wzięli udziału w dyskusji. W głosowaniu za przyjęciem programu postępowania naprawczego powiatu milickiego zagłosowało 9 radnych: starosta Jan Krzysztofik, Marcin Goczling, Grażyna Zalewska-Nowak, Krystyna Patalas i Stanisław Szocik (Ziemia Milicka), wicestarosta Władysław Szydełko, wiceprzew. Rady Powiatu Marek Maciejak, Wanda Wiśniewska oraz Szymon Lew (PSL). Od głosu jako jedyny wstrzymał się przew. Rady Powiatu Marek Warkocz (Ziemia Milicka). W głosowaniu nie wzięli udziału: Paweł Wybierała, Mirosław Drobina, Piotr Zajiczek (DŚ XXI), Dorota Folmer (MWS) oraz Janusz Łabuda (PiS).

Sesja, na której radni powiatowi mają przyjąć budżet na 2016 rok, odbędzie się 29 stycznia.

 

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5029