archiwum.glosmilicza.pl

:: Zmiany w Urzędzie Miejskim
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-01-14 14:02:22)

W Urzędzie Miejskim w Miliczu w miejsce dotychczasowego wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami powstały dwa odrębne wydziały – planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. To nie jedynie zmiany w funkcjonowaniu milickiego magistratu.Z dotychczasowego wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, którego kierownikiem był Zdzisław Ciężki, burmistrz Piotr Lech z dniem 1 stycznia wyodrębnił wydział planowania przestrzennego, którym nadal zarządzać będzie Zdzisław Ciężki, oraz wydział gospodarki nieruchomościami, którego kierownikiem została Romana Witecka. Zmiana ta nie podciąga za sobą zwiększenia zatrudnienia, gdyż w obu nowo utworzonych wydziałach zatrudnieni zostali dotychczasowi pracownicy – po 4 osoby w każdym wydziale. Jak wyjaśnia burmistrz, wyodrębnienie wydziału planowania przestrzennego wynika z konieczności „podgonienia” zadań związanych z tworzeniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminnych terenów. Obecnie gmina Milicz ma do opracowania 14 miejscowych planów, aktualizuje też studium zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. – Planowanie przestrzenne zostało kompletnie zdewastowane za poprzedniego burmistrza, który wydział planowania przestrzennego w ogóle zlikwidował, zlecając jego zadania Urzędowi Gminy w Krośnicach. Nadrabianie zaległości, jakie wówczas powstały, trudno pogodzić z innymi zadaniami w ramach jednego wydziału. Próbowaliśmy tak funkcjonować przez rok, lecz nie zdało to egzaminu – argumentuje burmistrz Lech.

 

Nowy etat w Urzędzie

W milickim magistracie burmistrz Lech utworzył też z dniem 1 stycznia samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego. Funkcję tę to powierzył Pawłowi Herlowi, dotychczasowemu pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, który za burmistrza Wybierały był kierownikiem krytej pływalni „Milicka Fala” w Miliczu, a wcześniej wicedyrektorem szpitala w Miliczu i prezesem Fundacji na rzecz Ziemi Milickiej. Do zadań P. Herla należy sprawowanie nadzoru nad spółkami, w których gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem, a także nad stowarzyszeniami, do których należy gmina Milicz. Paweł Herl nadzorować będzie pracę następujących podmiotów: gminnej spółki OSiR, nowo utworzonej spółki PZZLA, która ma się połączyć z powiatową spółką szpitalną Milickie Centrum Medyczne, spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”, której gmina jest współwłaścicielem, a także Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Jednocześnie burmistrz zlikwidował w Urzędzie Miejskim stanowisko obsługi środków transportu (1 etat) oraz stanowisko konserwatora (1/2 etatu). W zamian wprowadził dodatkowe 1/2 etatu na stanowisku informatyka, zwiększając tym samym zatrudnienie informatyków w urzędzie do 1,5 etatu.

 

Chatka Puchatka przejdzie do OPS

Kolejną zmianą wprowadzoną przez burmistrza Piotra Lecha jest przeniesienie z dniem 1 lutego świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka” z wydziału oświaty i promocji Urzędu Miejskiego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu. Burmistrz chciałby bowiem rozszerzyć działalność Chatki o zajęcia dla seniorów, tworząc tam placówkę wsparcia dziennego dla osób starszych, w której seniorzy będą mogli spędzać wolny czas. Na organizację tego typu placówki burmistrz zamierza pozyskać środki zewnętrzne.

Dodatkowo w „Chatce Puchatka” miałby powstać punkt interwencji kryzysowej, gdzie czasowo (do 24 godzin) mogłyby schronić się ofiary przemocy domowej bądź osoby pozbawione dachu nad głową wskutek innych zdarzeń losowych.

 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5027