archiwum.glosmilicza.pl

:: Kontrola w Ośrodku Kultury
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-26 13:42:35)

Ośrodek Kultury w Miliczu za darmo wynajmował OSiR-owi pomieszczenia w swoim budynku na redakcję nieistniejącej już gazety samorządowej „Tygodnik Milicki”, a w ubiegłym roku nie obciążał redakcji nawet za zużyte media. Z kolei koszty rejestracji i ubezpieczenia samochodu służbowego użytkowanego przez redakcję „Tygodnika” pokrywała gmina Milicz.To tylko niektóre z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny milickich radnych, który przyjrzał się ubiegłorocznym wydatkom Ośrodka Kultury, gdy dyrektorką była Edyta Jachimowska. Kontrolę przeprowadzono w połowie tego roku, a w skład zespołu kontrolnego weszli: Dominika Ugorek (przewodnicząca), Agnieszka Ochowicz, Zbigniew Jasiński i Andrzej Nestoruk.

Wyniki kontroli zostały przedstawione na posiedzeniu komisji rewizyjnej 9 listopada, a następnie na sesji Rady Miejskiej 13 listopada.

Podczas kontroli radni nie znaleźli dwóch istotnych dokumentów – regulaminu organizacyjnego placówki oraz regulaminu określającego zasady obiegu i kontroli dowodów księgowych. Jak wyjaśniała główna księgowa Ośrodka, dostęp do tych dokumentów miała poprzednia dyrektor Ośrodka Edyta Jachimowska, a obecnie ich nie ma. Okazało się też, że poprzednia dyrektor nie sporządzała rocznego planu działalności Ośrodka Kultury, do czego była zobowiązana zgodnie ze statutem placówki.

Jedynym wewnętrznym dokumentem okazanym zespołowi kontrolnemu był regulamin udzielania zamówień publicznych przez Ośrodek Kultury. Kontrola wykazała jednak, że nie zawsze przestrzegano zapisów tego regulaminu. W jednym przypadku przy zlecaniu robót remontowych brakuje dokumentacji przetargowej i protokołu odbioru robót. Podobnie jak w przypadku wykonania robót elektrycznych, gdzie ponadto brakuje umowy. Brak protokołu odbioru robót odnotowano także przy remoncie klatki schodowej w budynku Ośrodka, który to remont kosztował aż 33 tys. zł. Jak ponadto informował Andrzej Nestoruk na posiedzeniu komisji rewizyjnej, do tych robót remontowych w ogóle nie sporządzono kosztorysu i tak naprawdę nie wiadomo, jakie roboty wykonano w trakcie remontu, płacąc za nie tak dużą kwotę.

Zespół kontrolny zakwestionował też kilka wydatków, które uznał za bezzasadne. Chodzi tu o m.in. zakup karnetów na basen za kwotę 600 zł dla członków orkiestry oraz zakup 1 karnetu na pływalnię za 240 zł. Zakwestionowano też wydatki związane z organizacją spotkania z Pawłem Kukizem, w tym usługę konsumpcyjną na kwotę 100 zł, gdyż nie był to występ artystyczny, lecz spotkanie w trakcie kampanii wyborczej. Radni mieli też zastrzeżenia do usługi prawnej na kwotę 1.230 zł, gdyż brak było do niej umowy, a także do zakupu banerów promocyjnych za kwotę 1.574,40 zł, gdyż w opisie faktury nie wskazano ich przeznaczenia.

Za bezzasadne radni uznali też wydatki związane z otwieraniem nowo wybudowanych placów zabaw w sołectwach, a także pokrywanie kosztów wywozu śmieci ze świetlic wiejskich. Według zespołu kontrolnego wydatki te powinny być pokrywane z budżetu gminy, a nie z budżetu Ośrodka Kultury.

Radni zwrócili też uwagę na fakt, że w 2014 r. Ośrodek Kultury nie obciążał gminnej spółki OSiR żadnymi kosztami związanymi z wynajmem pomieszczeń w budynku Ośrodka dla redakcji gazety samorządowej „Tygodnik Milicki”. W 2014 r. OSiR nie płacił nie tylko za wynajem, ale nie płacił też za zużyte przez redakcję media, tj. za prąd, wodę, ścieki i telefon. OSiR nie płacił także za ubezpieczenie i przeglądy rejestracyjne samochodu użytkowanego przez redakcję, a który był własnością Ośrodka Kultury, a koszty te pokrywała bezpośrednio gmina Milicz.

Kontrola wykazała ponadto, że prawie żaden dokument księgowy nie był sygnowany przez główną księgową Ośrodka. Jak informował radny Nestoruk, z wyjaśnień księgowej wynikało, że o niektórych operacjach finansowych księgowa dowiadywała się po fakcie, gdy otrzymywała faktury za wykonane usługi.

W 2014 r. Ośrodek Kultury dysponował budżetem w wysokości 917,2 tys. zł, z czego 850 tys. zł stanowiło dotację z budżetu gminy. Większą część wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz nagrodami, które wyniosły w sumie 573,6 tys. zł. W 2014 r. Ośrodek zatrudniał 11 pracowników, w tym 4 pracowników na 1/2 etatu (2 instruktorów, główną księgową i sprzątaczkę).

Na koniec 2014 r. placówka miała 70,6 tys. zł niezapłaconych zobowiązań, w czego 25,1 tys. zł stanowiły zobowiązania przeterminowane. Zaległości dotyczyły składek ZUS za listopad (ok. 13 tys. zł) oraz zobowiązań wobec kontrahentów (12,1 tys. zł).

Radny Nestoruk poinformował ponadto, że poprzednia dyrektor Edyta Jachimowska po złożeniu wymówienia w grudniu ub. roku, za zgodą poprzedniego burmistrza Pawła Wybierały była na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, mimo iż przysługiwał jej jeszcze urlop wypoczynkowy. Wskutek tego Ośrodek Kultury zmuszony był jej wypłacić nie tylko pensję za okres 3 miesięcy, gdy nie świadczyła już pracy, ale także ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5009