archiwum.glosmilicza.pl

:: Rozmowa z burmistrzem Piotrem Lechem
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-12 09:58:44)

Trzeba połączyć wodę ze ściekami i śmieciami

Według pana zapowiedzi Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ma zostać z dniem 1 stycznia 2016 roku przekształcony w spółkę prawa handlowego. Dlaczego ZUK nie może nadal funkcjonować jako zakład budżetowy gminy? Przecież nadal będzie świadczyć usługi tylko dla gminy Milicz i dla jej mieszkańców.W Miliczu mamy przedziwną sytuację, gdy zadania komunalne spełniają 3 osobne podmioty: wodą zajmuje się ZUK, ściekami PGK Dolina Baryczy, odpadami firma zewnętrzna. Przy okazji gminny zakład komunalny jest konsekwentnie osłabiany, niewiele brakowałoby, by w poprzedniej kadencji został zlikwidowany. To rodzi konkretne konsekwencje, m.in. dublowanie kosztów. Od początku twierdziłem, że tę sytuację trzeba zmienić – połączyć wodę ze ściekami oraz odpadami. By tak się stało, ZUK musi zostać przekształcony w spółkę, bo tylko podmiot prawa handlowego, czyli spółka, ma zdolność obsługi rynku „śmieciowego”.

Jakie usługi docelowo ma świadczyć spółka ZUK?

Pełna obsługa w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie porządku w mieście, utrzymanie zieleni, dróg, koszy przydrożnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, prace remontowo-budowlane.

Wykonując usługi na rzecz gminy Milicz, związane np. z utrzymaniem czystości, porządkowaniem zieleni czy utrzymaniem dróg gminnych, ZUK jako spółka będzie dodatkowo naliczać gminie podatek VAT, co znacznie podroży koszty ponoszone przez gminę – za tę samą usługę gmina płacić będzie ZUK-owi więcej niż obecnie. Jak pamiętamy, w przypadku gminnej spółki OSiR taki kosztochłonny mechanizm rozliczania się z gminą był jednym z powodów rozpoczęcia likwidacji spółki OSiR. Czym więc będzie się różnić spółka ZUK od spółki OSiR w tym względzie?

Różnica jest zasadnicza. Po pierwsze nie wszystkie usługi będą opodatkowane VAT-em, po drugie ZUK będzie mógł bez problemu odzyskać cały VAT z odliczeń, po trzecie istnieje możliwość rozliczania się z własną spółką bez konieczności płacenia tego podatku. W tym ostatnim przypadku odbywa się to poprzez podnoszenie przez gminę kapitału zakładowego spółki o wartość wykonanych przez ZUK usług na rzecz gminy.

Aby przejąć gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Milicz, ZUK musi stanąć do przetargu ogłoszonego przez gminę Milicz. Jaka jest gwarancja, że wygra ten przetarg?

Nie ma żadnej gwarancji wygrania przetargu, to oczywiste. Ale dzięki spółce jest taka możliwość. Dodatkowo w kwietniu 2016 roku mijają 2 lata od wejścia w życie postanowień nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE w sprawie jednostek samorządu terytorialnego udzielających zamówień swoim podmiotom wewnętrznym tzw. zamówień in-house. To oznacza że minął ostatecznie czas wdrożenia tej dyrektywy i od kwietnia przyszłego roku gminy będą mogły zlecać swoim zakładom komunalnym obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów, pod warunkiem, że będą one spółkami. A także inne zadania własne gminy, określone w ustawie o samorządzie gminnym. Dlatego wspomniałem wcześniej o możliwości „bezwatowego” rozliczenia ze spółką komunalną w przypadku zleceń „in house”.

Na dzisiaj ZUK dysponuje tylko jedną śmieciarką, i to 15-letnią, wydzierżawianą obecnie firmie „Kosz”. Czy gmina sfinansuje doposażenie ZUK-u w specjalistyczny sprzęt, czy też spółka ZUK we własnym zakresie będzie musiała to zrobić? A jeśli tak, to o ile wzrośnie opłata za śmieci, bo koszt zakupu sprzętu będzie musiał być wliczony w cenę śmieci?

W budżecie gminy na 2016 rok nie przewidujemy wydatków na zakup wyposażenia dla ZUK-u. Według szacunków kompleksowe wyposażenie ZUK-u to koszt rzędu 1 mln zł. Ale pozyskanie niezbędnego sprzętu niekoniecznie musi być związane z jego zakupem, gdyż równie dobrze może to być dzierżawa czy wynajem. Zapewniam, że ZUK, w swoim czasie, będzie dysponował należytym wyposażeniem i sprzętem do kompleksowego odbioru i zagospodarowania odpadów.

Tutaj pierwsza ważna deklaracja – do końca tej kadencji śmieci nie podrożeją, mimo że ich cena jest obecnie najniższą w dawnym województwie wrocławskim.

Utrzymanie dotychczasowej ceny będzie możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi podjętych działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Jednym z nich jest zmiana Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na zdecydowanie tańszą – zamiast do Rudnej Wielkiej, gdzie obecnie wywożone są śmieci, i gdzie cena za 1 tonę wynosi 390 zł, w przyszłym roku śmieci z gminy Milicz będą trafiać do RIPOK-u w Ostrowie Wlk., który za 1 tonę pobiera 240 zł. Ponadto na terenie gminy Milicz ostrowska firma utylizująca odpady zamierza utworzyć punkt przeładunkowy, więc odpadów nie trzeba będzie już wywozić poza teren gminy, co także spowoduje oszczędności. Poza tym, jeśli gospodarką odpadami na terenie gminy zajmować się będzie ZUK, będzie to robić po kosztach własnych, bez żadnych narzutów. Oszczędności przyniesie także scentralizowanie wszystkich usług komunalnych w rękach spółki ZUK, to pozwoli też obniżyć koszty administracyjne.

Gminna infrastruktura wodociągowa wymaga wielomilionowych inwestycji. Kto sfinansuje te inwestycje – gmina czy spółka ZUK? A jeśli ZUK, to skąd weźmie na to pieniądze?

Na dzisiaj jedynym sposobem prowadzenia inwestycji wodociągowych jest znalezienie w budżecie gminy około 10 mln zł. W momencie przekształcenia ZUK-u w spółkę wachlarz możliwości pozyskania środków na inwestycje rozszerza się. Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych – dofinansowania, pozyskania inwestora np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, sprzedaży udziałów itp.

W przypadku zaciągnięcia kredytu przez spółkę ZUK na realizację inwestycji wodociągowych spłata kredytu wraz z odsetkami będzie musiała być wliczona w cenę wody, tak jak ma to miejsce w przypadku ścieków, w których cenie ujęty jest kredyt zaciągnięty przez spółkę PGK „Dolina Baryczy” realizującą na terenie gminy Milicz inwestycję kanalizacyjną. Jakiej podwyżki opłat za wodę mogą w związku z tym spodziewać się mieszkańcy gminy?

Nie zakładam kredytowania inwestycji wodociągowych przez spółkę ZUK. Przewidujemy dwie ważne inwestycje wodociągowe – modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Miliczu oraz remont i wymianę sieci, głównie w obszarze miasta. Tutaj druga ważna deklaracja – do końca tej kadencji ceny wody nie wzrosną, poza wskaźnik inflacji.

I czas na trzecią, najważniejszą, deklarację – do końca tej kadencji nie będzie wyższych cen za ścieki, a nawet, poczynając od przyszłego roku, nastąpi stopniowe zmniejszanie tych opłat. I tak będzie w latach następnych. Reasumując – deklaruję i biorę pełną odpowiedzialność za to, że w 3 następnych latach nie wzrosną ceny wody i śmieci, a ścieki będą tanieć. Do tego potrzebny jest jednak duży, solidny, wiarygodny finansowo i sprawny operator, który wszystkie te usługi weźmie w jeden zarząd. Wiem, że to są ważne deklaracje, ale wiem także, że mieszkańcy gminy czekają, iż nie będzie drożej. A ja jestem od tego, by, wraz z radnymi, te oczekiwania spełnić.

Podczas październikowego spotkania z pracownikami ZUK-u zapowiadał pan kolejne spotkanie, już z prawnikami, na którym mają być omawiane szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia w spółce. Kiedy odbędzie się to spotkanie?

Jeszcze w listopadzie. Myślę, że dla pracowników ZUK-u informacja o przekształceniu ich zakładu w spółkę i jednoczesnym powiększeniu zakresu wykonywanych zadań, jest budująca. Tworzymy duży organizm i jednocześnie silny finansowo, bo docelowo roczne obroty ZUK-u wynosić będą kilkanaście milionów. Dla pracowników jest to także oznaka bezpieczeństwa socjalnego.

Grażyna

Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5003