archiwum.glosmilicza.pl

:: Nieudana próba odwołania skarbnik gminy
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-11-05 10:04:37)

Podczas sesji Rady Gminy Krośnice w piątek 30 października wójt Andrzej Biały bezskutecznie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska skarbnika gminy Krośnice Marzeny Lis-Długosz i powołaniu na jej miejsce byłej skarbnik gminy Czernica Elżbiety Kalityńskiej. Przeciw wnioskowi wójta Białego zagłosowali radni opozycyjni z komitetów Mirosława Drobiny oraz SLD Lewica Razem, którzy mają większość w Radzie Gminy.W sesji uczestniczyło 14 z 15 radnych. Nieobecna była jedynie zmagająca się w ostatnich tygodniach z poważnymi problemami zdrowotnymi bukowicka radna Bogumiła Bialic z komitetu wyborczego M. Drobiny. Władze gminy reprezentowali: wójt Andrzej Biały oraz sekretarz Adam Głowiński. W sesji uczestniczyła także kandydatka wójta Białego na stanowisko skarbnika gminy Elżbieta Kalityńska. Nieobecna była natomiast skarbnik Marzena Lis-Długosz.

W cieniu burzliwej komisji

Przygotowane na sesję uchwały m.in. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok, ustalenia stawek dotacji na zimowe utrzymanie dróg dla ZUK czy też zmiany wysokości diet radnych omawiali na wspólnym posiedzeniu komisji 27 października.

Podczas tej burzliwej komisji radni poznali także wyniki audytu gminnych finansów i inwestycji w latach 2011-2014, które przeprowadziła firma Inra z Wrocławia. Kontrola wykazała wiele uchybień rzutujących na finanse gminy. Najpoważniejszym z zarzutów była polityka uznaniowości w egzekwowaniu kar umownych od wykonawców usług w przypadku niewywiązywania się przez nich z umów. Z audytu wynika, że w gminie dopuszczono do przedawnienia należności z tytułu kar, w tym najwięcej od spółki budowlanej Sils z Krośnic, której współwłaścicielem był brat skarbnik Marzeny Lis-Długosz. Jak stwierdzono w audycie, „może to nosić znamiona świadomego działania skarbnika gminy poprzez utrudnianie lub uniemożliwianie dochodzenia tych należności”, co według audytora jest działaniem na szkodę gminy i uprzywilejowanym traktowaniem firmy Sils.

Podczas tej komisji przew. Rady Gminy Janusz Dziekan publicznie odczytał skargę skarbnik Marzeny Lis-Długosz z 9 października, która oskarżyła wójta Andrzeja Białego o mobbing. Jak informuje w skardze M. Lis-Długosz, w trakcie spotkania 8 października wójt Biały miał jej zagrozić, że jeśli nie zwolni się dobrowolnie z pracy, to wyniki przeprowadzonego w gminie audytu będą dla niej niekorzystne. Skarbniczka swoją skargę przesłała także do Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Prokuratury.

Wójt chce odwołania skarbniczki

Na początku sesji 30 października wójt Andrzej Biały zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad trzech dodatkowych nieomawianych na komisji projektów uchwał w sprawie: odwołania ze stanowiska skarbnik Marzeny Lis-Długosz, powołania jako nowej skarbnik Elżbiety Kalityńskiej oraz wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem milickim umowy partnerskiej na wykonanie remontu drogi z Lasowic do Łaz Wielkich.

Wniosek wójta nie zyskał jednak większości w Radzie Gminy i uchwały te nie zostały wprowadzone do porządku obrad. Przeciw wprowadzeniu projektów uchwał pod obrady zagłosowało 7 radnych opozycyjnych: przewodniczący Rady Gminy Janusz Dziekan, Krzysztof Skrzypczyk, Józef Tokarz, Marian Krawczyk, Jerzy Chołodecki i Eugeniusz Lis (komitet M. Drobiny), wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Biesiadecki (SLD Lewica Razem). Z kolei za wprowadzeniem tych uchwał do porządku obrad opowiedziało się także 7 radnych mniejszościowej koalicji KSS i PSL: Piotr Kubiak, Zdzisław Jasięga, Jacek Skrzypczyk, Anna Wietrzyńska (KSS) oraz Zofia Adamus, Piotr Morawek i Andrzej Korzeniowski (PSL). Wniosek wójta Białego nie zyskał zatem większości i nie został wprowadzony do porządku obrad.

Jak wyjaśniał w trakcie sesji przew. Dziekan, radni opozycji przed głosowaniem uchwały w sprawie odwołania skarbnik, chcieliby wysłuchać wyjaśnień Marzeny Lis-Długosz na posiedzeniu komisji. Tymczasem skarbnik M. Lis-Długosz z powodów losowych (śmierć ojca – przyp. red.) nie mogła uczestniczyć zarówno w komisji 27 października, jak i sesji 30 października. O zmianę decyzji radnych opozycji prosiła radna Zofia Adamus z PSL, która podkreślała, że choć osobiście ceni sobie osobę Marzeny Lis-Długosz, to po sformułowaniu zarzutów o mobbingu nie widzi możliwości współpracy skarbniczki z wójtem Andrzejem Białym. – Powinniście odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ważniejsze są dla was losy naszej gminy i 8 tysięcy mieszkańców czy też wasze personalne rozgrywki – wskazywała radna Adamus. Z kolei radny Piotr Kubiak z KSS mówił, że konsekwencją działań radnych z komitetu M. Drobiny będzie niemożność podpisania przez gminę umowy partnerskiej z powiatem na remont drogi do Łaz Wielkich, która musi być kontrasygnowana przez skarbnika.

Współpraca jest niemożliwa

Radny Piotr Morawek (PSL) miał pretensje do przew. Janusza Dziekana o to, że skargę M. Lis-Długosz otrzymał 9 października i przetrzymał ją do 27 października, nie informując nikogo o tym. – Miał pan prawie 3 tygodnie, żeby przedstawić radnym tę skargę. Tymczasem przez tyle czasu nie informował nas pan o tym piśmie. Czy ta gmina to jest pana prywatny folwark? – mówił wzburzony radny Morawek. Przew. Dziekan odparł, że nie ujawniał treści skargi skarbnik, gdyż miał nadzieję, że M. Lis-Długosz i wójt A. Biały dojdą jeszcze do porozumienia i się pogodzą.

Do dyskusji wtrącił się także pierstnicki radny Eugeniusz Lis (komitet M. Drobiny), który mówił, że żeby wyrzucić kogoś ze stanowiska, trzeba mieć dowody. – Ja, żeby mieć czyste sumienie, muszę wysłuchać obu stron na posiedzeniu komisji – mówił radny Lis. Zofia Adamus dodała, że nie chodzi tutaj o czyjąś winę tylko o to, czy jest możliwa jeszcze współpraca między M. Lis-Długosz a A. Białym. Głos w sprawie zabrał również wójt Andrzej Biały, który wskazał, że przez kilkutygodniową nieobecność w pracy skarbnik, praca Urzędu Gminy jest storpedowana. – Teraz nie ma kto podpisywać umów. Jest to wielki problem, bo nie możemy usługodawcom wypłacać pieniędzy – mówił wójt A. Biały, podkreślając, że obecnie nie widzi żadnej możliwości współpracy z Marzeną Lis-Długosz i dlatego prosi radnych o wyrażenie zgody na jej odwołanie ze stanowiska. Jednocześnie wójt Biały wnioskował, by na miejsce M. Lis-Długosz powołać byłą skarbnik gminy Czernica Elżbietę Kalityńską.

Przew. Janusz Dziekan zauważył, że w kompetencji Rady Gminy jest powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i przypomniał, że w sąsiedniej gminie Milicz radni przez kilka lat nie wyrażali zgody na odwołanie skarbnika ze stanowiska, o co wnioskował były burmistrz.

Nieudane cztery głosowania

Przez następną godzinę radni jeszcze czterokrotnie głosowali w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych uchwał, jednak za każdym razem „padał remis. Próbowano różnych sposobów, włącznie z wprowadzeniem wszystkich dodatkowych uchwał oprócz uchwał w sprawie odwołania i powołania skarbnik gminy. Nic to jednak nie dało, mimo dwóch przerw, podczas których radni się naradzali, jak wyjść z patowej sytuacji. Radnych opozycyjnych nie przekonała nawet pisemna informacja kierowniczki referatu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, że bez podpisu skarbnik niemożliwe jest zawarcie umowy partnerskiej powiatu i gminy na wykonanie drogi z Lasowic do Łaz. Ponadto jeśli do 6 listopada skarbnik nie podpisze rozliczenia inwestycji budowy placu zabaw w Brzostowie, to gminie przepadnie dotacja w wys. ok. 25 tys. zł.

Radni wyszli z sali obrad

Po zakończeniu czwartego nieudanego głosowania przew. Dziekan chciał prowadzić sesję według pierwotnego porządku obrad bez wprowadzonych uchwał w sprawie odwołania i powołania skarbnik gminy oraz zawarcia umowy z powiatem na wykonanie drogi do Łaz Wielkich. Jednak radni koalicji KSS i PSL wstali z miejsc i opuścili salę obrad. W tym momencie na sali pozostało tylko 7 z 15 radnych, dlatego też z powodu braku kworum przew. Dziekan zakończył sesję.

Wspólnie posiedzenie komisji, na którym omawiane będą wyniki audytu finansowego gminy, odbędzie się w piątek 6 listopada o godz. 14. Natomiast sesja nadzwyczajna, podczas której radni będą głosować uchwały w sprawie odwołania i powołania skarbnika gminy odbędzie się w piątek 6 listopada o godz. 15.30.

 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5000