archiwum.glosmilicza.pl

:: Prezes Elektrociepłowni pisze skargi do ministra
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-10-22 10:08:34)

Prezes Elektrociepłowni Milicz Andrzej Brzozowski 3 września wystosował pisma adresowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ministra Środowiska, protestując przeciwko wydanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urząd Marszałkowski „urągającym praworządności” decyzjom legalizującym przyszpitalną spalarnię odpadów medycznych w Miliczu, która jest własnością prywatnej spółki Eco-ABC z Bełchatowa.Prezes Andrzej Brzozowski szefuje oddanej do użytku w 2013 r. Elektrociepłowni Milicz, która doprowadza ciepło do większości instytucji publicznych na terenie Milicza. Według wstępnych ustaleń z włodarzami powiatu Elektrociepłownia miała dostarczać także ciepło do szpitala powiatowego w Miliczu. Tak się jednak nie stało, gdyż do dnia dzisiejszego spółka szpitalna Milickie Centrum Medyczne pobiera ciepło od spółki Eco-ABC z Bełchatowa, która jest właścicielem przyszpitalnej kotłowni i spalarni odpadów medycznych.

Przestępstwo łapówkarskie?

W piśmie do Ministra Środowiska prezes A. Brzozowski pisze, że jeden z jego urzędników w lipcu 2014 r. zmanipulował prawo, aby mimo braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znaleźć uzasadnienie na udzielenie zgody spółce Eco-ABC z Bełchatowa na termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych przez spalarnię w Miliczu. Aby spalarnia mogła legalnie spalać odpady medyczne potrzebowała bowiem najważniejszej z decyzji urzędowych na termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, którą udziela marszałek województwa.

W swojej pierwszej decyzji z 29 lipca 2014 r. marszałek odmówił Eco-ABC udzielenia takiej zgody ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Eco-ABC skutecznie odwołało się jednak od tej decyzji do Ministra Środowiska, który 14 października 2014 r. uchylił decyzję marszałka, wydając kontrowersyjne uzasadnienie, że „kwestia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jakkolwiek niezwykle istotna z punktu widzenia prawidłowości realizacji przedsięwzięcia, nie może przesądzać o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów”. Jednocześnie Ministerstwo cofnęło sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski, który zgodnie ze wskazaniem urzędnika ministra wydał zgodę na termiczne przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych przez spalarnię w Miliczu.

Prezes Elektrociepłowni Milicz w swoim piśmie wprost stwierdza, że w tej sprawie zachodzi podejrzenie przestępstwa łapówkarskiego. Zdaniem prezesa, urzędnik wydający decyzję w imieniu Ministra Środowiska miał pełną świadomość, że dokonuje oczywistej i nieuprawnionej nadinterpretacji prawa, aby wydać decyzję satysfakcjonującą spółkę Eco-ABC. Prezes Brzozowski wnosi ponadto, aby organ Ministerstwa sprawdził, jakie powiązania łączą obecnego burmistrza Piotra Lecha w okresie, w którym był starostą milickim, ze spółką Eco-ABC i jakie starania podejmował, aby spółka ta mogła zacząć funkcjonować w Miliczu.

Jak w aferze

hazardowej

Drugie pismo prezes Brzozowski sformułował do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, którego informuje, że wydana 18 czerwca 2015 r. decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu unieważniającą wydaną przez Powiatowego Inspektora decyzję o rozbiórce przyszpitalnej spalarni urąga praworządności.

Przypomnijmy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk 27 sierpnia 2014 r. nakazał bełchatowskiej spółce rozbiórkę instalacji zamontowanych poza obrysem budynku spalarni. Ponieważ władze Eco-ABC od tej decyzji odwołały się po terminie, rozstrzygnięcie PINB stało się prawomocne. Następnie Inspektor Roman Wnuk nieskutecznie próbował wymóc na Eco-ABC rozbiórkę rozbudowanej spalarni, nakładając m.in. na firmę grzywnę w wys. 50 tys. zł celem przymuszenia jej do działania.

Ostatecznie DWINB uchylił prawomocną decyzję PINB wskazując, iż została ona wydana z rażącym naruszeniem przepisów (art. 156 KPA). Wojewódzki Inspektor stwierdził bowiem, że samowolne roboty wykonane przez Eco-ABC w spalarni w Miliczu nie były budową nowego obiektu, a jego przebudową i PINB powinien jedynie ustalić, czy roboty zostały wykonane w sposób poprawny pod względem techniczno-budowlanym. Zdaniem DWINB, w przypadku robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego PINB powinien skupić się jedynie na „fizycznym kształcie” tych robót, a nie na ocenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W efekcie DWINB 18 czerwca w całości uchylił niekorzystny dla spółki Eco-ABC nakaz rozbiórki rozbudowanej spalarni w Miliczu. Decyzja DWINB jest prawomocna.

Prezes Brzozowski w swoim piśmie do GINB wskazuje, że swoją decyzją DWINB powołując się na „fizyczny kształt robót” zastosował „prawne wygibasy” i tym samym zalegalizował inwestycję, która została wybudowana niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie miała pozwolenia na budowę oraz nie posiadała decyzji o ustaleniach warunków środowiskowych. Zdaniem prezesa Elektrociepłowni Milicz, inwestycja rozbudowy spalarni Eco-ABC jest wspierana przez działaczy PO-PSL działających według tego samego schematu jak bohaterowie afery hazardowej. Prezes Brzozowski w swoim piśmie wskazuje, że DWINB wydał kontrowersyjną decyzję, realizując polityczne zamówienie działaczy PO i PSL lub urzędnik ją wydający uzyskał z tytułu jej wydania konkretną korzyść.

Prezes Elektrociepłowni oba pisma przesłał do wiadomości Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz posła na Sejm RP Piotra Babiarza.

 

 

 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4993