archiwum.glosmilicza.pl

:: Apelują o remonty dróg
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-10-01 10:47:28)

Na sesji we wtorek 29 września krośniccy radni ustalili, jakie odpady będzie można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach, który wkrótce zostanie uruchomiony. Podczas obrad radny Piotr Morawek oraz sołtys Wąbnic Mieczysław Jerzak apelowali także o pilne remonty dróg powiatowych w Grabownicy i Wąbnicach.Na początku radni jednogłośnie przyjęli 4 projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok, opracowania wraz z gminami Milicz, Cieszków oraz powiatem milickim wspólnej koncepcji budowy sieci szerokopasmowego Internetu, a także zmiany zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

W związku z uruchomieniem jeszcze w tym roku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach radni zmienili uchwałę z 2012 r. i sprecyzowali dokładnie, jakie odpady mieszkańcy gminy w ramach płaconego podatku śmieciowego będą mogli oddawać do Punktu. Będą to m.in. odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, tworzywa sztuczne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w wielkości 2 ton od gospodarstwa domowego.

Bardzo dobrą wiadomością podaną przez wójta Andrzeja Białego była informacja o podpisaniu nowej umowy z firmą Tauron. – W trakcie wakacji podpisałem wreszcie po długich negocjacjach umowę z firmą Tauron na konserwację i naprawę linii oświetleniowych na terenie naszej gminy – informował wójt. Wznowione zostały też prace na budowie szkoły w Bukowicach. Ponadto na ukończeniu jest budowa w stanie surowym świetlicy w Czeszycach. Od ostatniej sesji wykonane także place zabaw w Brzostowie i Żeleźnikach (z budżetu obywatelskiego) oraz w Pierstnicy, Kotlarce, Czeszycach, Policach, Wąbnicach, Bukowicach II oraz Czarnogoździcach (z funduszu sołeckiego).

W „sprawach różnych” głos zabierał radny Piotr Morawek z Grabownicy, który wystąpił z publicznym apelem do władz powiatu milickiego o wykonanie w 2016 r. remontu tzw. „drogi wstydu” między Grabownicą a granicą powiatu oleśnickiego w kierunku Droździęcina, gdzie wyremontowana droga powiatu oleśnickiego łączy się z dziurawą i wąska drogą powiatu milickiego. Radny przypominał, że drogą tą mieszkańcy gminy dojeżdżają do pracy w Goszczu, Twardogórze i Wrocławiu. Radny Morawek mówił także o konieczności wylania nowej warstwy asfaltu na dziurawym poszerzeniu drogi z Kuźnicy Czeszyckiej do krzyżówki na Grabownicę i Suliradzice. Z kolei o fatalnej drodze z Milicza przez Wałkową do Wąbnic mówił sołtys Wąbnic Mieczysław Jerzak, który wskazywał, że powiatowa droga w Wąbnicach ma tak wiele dziur, że ciężko się nią poruszać. Wójt Andrzej Biały przyznał, iż wielokrotnie w ostatnim czasie rozmawiał ze starostą Janem Krzysztofikiem na temat fatalnego stanu części dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice. – Mam zapewnienie starosty, że remont drogi w Wąbnicach będzie wkrótce realizowany – mówił wójt Biały dodając, że sytuacja finansowa powiatu jest trudna i dlatego gmina prawdopodobnie będzie musiała w tej inwestycji partycypować, o czym jednak zdecydują radni Rady Gminy Krośnice. Głos zabrała także radna i zarazem sołtys Bukowic II Bogumiła Bialic, która przypominała o obiecanym przez władze powiatu dokończeniu inwestycji budowy chodnika w Bukowicach w kierunku Łaz. Z kolei sołtys Pierstnicy Józef Sowiński mówił o konieczności wymiany znaków z nazwami miejscowości przy gminnych drogach oraz o problemie psów biegających po ulicach bez nadzoru właścicieli. Natomiast radny Marian Krawczyk informował o zapadniętej kostce w chodniku wzdłuż drogi wojewódzkiej w Brzostowie, a radny Jacek Skrzypczyk apelował do dyrektora CETS o naprawę dziurawego dachu na świetlicy wiejskiej w Łazach Małych.

 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4985