archiwum.glosmilicza.pl

:: Spalarnia w Miliczu jednak legalna
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-30 10:24:31)

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 18 czerwca unieważnił decyzję wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miliczu, który 27 sierpnia 2014 r. nakazał spółce Eco-ABC rozbiórkę rozbudowanej przyszpitalnej spalarni odpadów medycznych w Miliczu. DWINB orzekł, że wcześniejsza decyzja PINB była wydana z rażącym naruszeniem przepisów.Przypomnijmy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk 27 sierpnia 2014 r. nakazał bełchatowskiej spółce rozbiórkę instalacji zamontowanych poza obrysem budynku spalarni. Instalacjami, które inspektor nakazał rozebrać Eco-ABC, były: węzeł do załadunku odpadów, komora dopalania gazów wraz z metalową estakadą, schładzacz spalin, filtr z dozownikiem węgla aktywnego, wentylator, wieża mycia mokrego spalin, wykraplacz spalin, emitor spalin (komin) o wysokości 24 m oraz kontener monitoringu spalin. Ponieważ władze Eco-ABC od tej decyzji odwołały się po terminie, rozstrzygnięcie PINB stało się prawomocne. Następnie Inspektor Roman Wnuk nieskutecznie próbował wymóc na Eco-ABC rozbiórkę rozbudowanej spalarni, nakładając m.in. na firmę grzywnę w wys. 50 tys. zł celem przymuszenia jej do działania.

W międzyczasie prawnicy zatrudnieni przez Eco-ABC 29 kwietnia 2015 r. wnieśli do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji PINB nakazującej spółce z Bełchatowa rozbiórkę spalarni w Miliczu. Okazuje się, że stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej jest wyjątkiem od ogólnej zasady stabilności decyzji i ma miejsce w przypadku, gdy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów (art. 156 KPA).

I za taką też Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał decyzję Inspektora Wnuka. Wojewódzki Inspektor stwierdził bowiem, że samowolne roboty wykonane przez Eco-ABC w spalarni w Miliczu nie były budową nowego obiektu, a jego przebudową. Inspektor Wnuk powinien jedynie ustalić, czy roboty zostały wykonane w sposób poprawny pod względem techniczno-budowlanym. Gdyby roboty zostały wykonane w sposób wadliwy, Inspektor powinien nakazać zaniechania dalszych robót budowlanych lub rozbiórkę. Natomiast jeżeli roboty zostały wykonane w sposób poprawny, a tak miało to miejsce w przypadku spalarni w Miliczu, należało umorzyć postępowanie na podstawie artykułu 105 ustawy z czerwca 1960 roku (Kodeks Postępowania Administracyjnego) o treści: § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. § 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

PINB w swojej decyzji z sierpnia 2014 r. stwierdził, że sposób użytkowania spalarni po rozbudowie jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który reguluje, że na działce ze spalarnią może funkcjonować jedynie szpital i budowle mu towarzyszące lub ewentualnie lądowisko dla helikopterów. Ponadto spalarnia została rozbudowana bez decyzji środowiskowej.

Tymczasem zdaniem DWINB, w przypadku robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego PINB powinien skupić się jedynie na „fizycznym kształcie” tych robót, a nie na ocenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem DWINB, na temat sposobu użytkowania spalarni po rozbudowie PINB może się wypowiedzieć w odrębnym postępowaniu. W efekcie DWINB 18 czerwca w całości uchylił niekorzystny dla spółki Eco-ABC nakaz rozbiórki rozbudowanej spalarni w Miliczu. Decyzja DWINB jest prawomocna.

Teraz spółka Eco-ABC, mając wydane przez marszałka województwa pozwolenia na emisję spalin do atmosfery oraz na termiczne unieszkodliwienia odpadów, bez przeszkód może użytkować przyszpitalną spalarnię odpadów medycznych w Miliczu.

 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4962