archiwum.glosmilicza.pl

:: Spółka OSiR pod lupą audytorów
Wiadomość dodana przez: jsl (2015-07-09 10:06:02)

Prowadzony w gminnej spółce OSiR audyt wykazał, że w latach 2013-2014 poprzedni prezes Sławomir Jachimowski nadmiernie generował koszty, słabo też wykorzystywał potencjał należących do spółki obiektów sportowych i organizował komercyjne imprezy sportowe, które przynosiły straty. W wyniku tego spółka była niedochodowa i na koniec 2014 r. odnotowała stratę w wys. 993 tys. zł, a rok wcześniej strata wyniosła 478 tys. zł.Audyt na zlecenie obecnego prezesa Jarosława Miliana prowadzi poznańska firma DCF Dotacje-Consulting-Finanse. Audyt ma się zakończyć 31 sierpnia, jednak wstępny raport audytorzy przekazali władzom gminy Milicz 30 czerwca. Głównym celem audytu jest znalezienie sposobu na uzdrowienie finansów spółki OSiR bądź wskazanie efektywniejszej formy, aniżeli spółka, zarządzania gminnymi obiektami sportowymi.

Niedochodowa działalność

W 2014 r. prawie każda działalność spółki OSiR była niedochodowa. Koszty funkcjonowania spółki wyniosły 3 mln 393 tys. zł, natomiast uzyskane przychody zamknęły się w kwocie 2 mln 400 tys. zł. Największą stratę – 207,2 tys. zł – OSiR poniósł przy prowadzeniu krytej pływalni „Milicka Fala”, na której funkcjonowanie wydał 1 mln 377,8 tys. zł, natomiast przychód wyniósł 1 mln 170,6 tys. zł. Należy przy tym odnotować, że w 2014 r. kryta pływalnia funkcjonowała tylko przez 8 miesięcy, bowiem rozpoczęła swoją działalność dopiero w maju 2014 r. Mimo to już w 2013 r. na utrzymanie krytego basenu OSiR wydał 47,5 tys. zł.

Znaczącą stratę, w wys. 124,5 tys. zł, spółka wykazała na koniec 2014 r. także przy prowadzeniu kąpieliska na Karłowie, choć basen był nieczynny w sezonie letnim – wykazane przez OSiR koszty utrzymania kąpieliska wyniosły 162 tys. zł przy uzyskanych przychodach w wys. 37,5 tys. zł pochodzących od właścicieli domków letniskowych. Jak zwracają uwagę audytorzy, koszt utrzymania kąpieliska na Karłowie w 2014 r. został niepotrzebnie zwiększony o 24 tys. zł z powodu zbyt późnego zauważenia awarii wodociągu, w wyniku czego spółka musiała zapłacić za lejącą się wodę.

W 2014 r. dużą stratę – w wys. 56,9 tys. zł – przyniosło też wydawanie nieistniejącej już gazety samorządowej „Tygodnik Milicki”, na której utrzymanie OSiR wydał 400 tys. zł przy uzyskanych przychodach 343,1 tys. zł, z czego ok. 200 tys. zł zapłaciła gmina Milicz za zamieszczanie rozmaitych ogłoszeń, przetargów i informacji burmistrza. Rok wcześniej – od maja 2013 r., gdy OSiR przejął wydawanie „Tygodnika” od Ośrodka Kultury – gazeta osiągnęła zysk w wys. 7,4 tys. zł (koszty – 192,8 tys. zł, przychody – 200,1 tys. zł), co – jak stwierdzają audytorzy – było wynikiem pokrycia z nadwyżką przez gminę Milicz straty z działalności komercyjnej „Tygodnika”.

Spółka OSiR odnotowała też wysokie straty przy organizacji komercyjnych imprez sportowych. W 2014 r. strata z tego tytułu wyniosła aż 67 tys. zł – na organizację imprez OSiR wydał 77,3 tys. zł, a zarobił tylko 10,3 tys. zł. Natomiast w 2013 r. strata wyniosła 43,1 tys. zł – koszty organizacji zamknęły się w kwocie 217,5 tys. zł, a przychody wyniosły 174,4 tys. zł. Niedochodowa była także Aleja Gwiazd – w 2013 r. OSiR dołożył do tej imprezy 27,6 tys. zł (koszt – 200,5 tys. zł, przychód – 172,9 tys. zł), a w 2014 r. strata wyniosła aż 56,2 tys. zł (koszt – 211,8 tys. zł, przychód – 155,6 tys. zł). Według audytorów przerost kosztów przy organizowaniu imprez komercyjnych jest trudny do uzasadnienia. OSiR podpisywał bowiem niekorzystne finansowo umowy z agencjami artystycznymi – ponosił praktycznie wszystkie koszty przy nieomal całkowitym braku przychodów z powyższych imprez. Tak było w przypadku Gali MMA w 2014 r., której organizacja kosztowała spółkę OSiR 42,6 tys. zł, z czego 33 tys. zł OSiR zapłacił agencji artystycznej Harlem, która również zainkasowała wszystkie wpływy ze sprzedaży biletów, podczas gdy OSiR otrzymał tylko 1,4 tys. zł za sponsoring podczas tej imprezy. Podobnie było z organizacją imprezy Wymiatacze w 2013 r. i 2014 r.

W ubiegłym roku niedochodowa była też hala sportowa przy milickim gimnazjum, która przyniosła stratę w wys. 26,5 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego jest to wyraźne pogorszenie wyników finansowych funkcjonowania hali, gdyż w 2013 r. hala przyniosła spółce zysk w wys. 250 tys. zł. Spadek zysku wynika z niższych przychodów – w 2013 r. za wynajem hali OSiR otrzymał 670 tys. zł, a w 2014 r. „tylko” 405,8 tys. zł, przy porównywalnych kosztach utrzymania hali (2013 r. – 419,9 tys. zł, 2014 r. – 432,3 tys. zł).

Spółka OSiR dokładała też do działalności Informacji Turystycznej (w 2013 r. – 510 zł, w 2014 r. – 9,4 tys. zł) oraz do utrzymania boiska w Gądkowicach (po 4 tys. zł rocznie). Dochodowy natomiast okazał się stadion miejski w Miliczu, na którym OSiR zarobił w 2014 r. 40,8 tys. zł (w 2013 r. – 14,5 tys. zł), a także boisko w Sułowie, które w 2014 r. przyniosło zysk w wys. 11,7 tys. zł (w 2013 r. – 9,5 tys. zł).

W 2014 r. utrzymanie administracji spółki OSiR kosztowało 494,1 tys. zł, co stanowi wzrost kosztów o 104 tys. zł w porównaniu do 2013 r. (380,1 tys. zł).

Gdzie szukać oszczędności

 

Podczas audytu analizą objęto wszystkie rodzaje kosztów ponoszonych przez spółkę OSiR, szukając sposobu ich zmniejszenia. Najbardziej znaczącą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, które w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły prawie 2-krotnie – w 2013 r. wynagrodzenia wyniosły 738,1 tys. zł, a pochodne 104 tys. zł, natomiast w 2014 r. na wynagrodzenia wydano 1 mln 409,6 tys. zł, a na składki ZUS i podatki od wynagrodzeń – 292,3 tys. zł. Tak znaczący wzrost wynagrodzeń spowodowany był rozpoczęciem działalności przez krytą pływalnię, gdzie zatrudniono 32 nowych pracowników, podczas gdy wcześniej w OSiR-ze pracowało 18 osób. Na dzisiaj liczba pracowników w spółce OSiR jest mniejsza, gdyż po zamknięciu gazety samorządowej zlikwidowano 5,5 etatów przypisanych do tej gazety. Jak stwierdza audyt, możliwość dalszego zmniejszenia kosztów wynagrodzeń jest ograniczona.

Dużo większe natomiast możliwości ograniczenia wydatków dotyczą zakupu usług obcych, których koszty w 2013 r. i 2014 r. wynosiły 621,3 tys. zł i 675,9 tys. zł (w tym w 2014 r. 115 tys. zł związane z funkcjonowaniem „Tygodnika Milickiego”). Jak stwierdzają audytorzy, zaobserwowano tu niepokojące przykłady przerostu kosztów, jak np. koszty sprzątania hali sportowej w 2013 r. przez firmę sprzątającą za ponad 82 tys. zł czy wynajęcie biura rachunkowego, przy posiadaniu własnej księgowości, które za wykonanie niewielkiego zakresu prac księgowych, jaki przekazała mu spółka OSiR, do końca lipca 2015 r. otrzyma zapłatę w wys. 108 tys. zł. Nieuzasadnionego według audytorów było podwyższenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki OSiR – zarówno ze względu na złą sytuację finansową spółki, jak i słabą ocenę działalności Rady.

Znaczącą pozycję kosztową, gdzie można w przyszłości znaleźć oszczędności, stanowią też koszty związane z zużyciem materiałów i energii, które w 2014 r. wyniosły 769 tys. zł, z czego 70 proc. stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem krytej pływalni.

Inną możliwością poprawienia kondycji finansowej spółki OSiR jest zintensyfikowanie działań związanych z komercyjnym świadczeniem usług, związanych z wynajmem obiektów sportowych. Jak wskazują audytorzy głównym płatnikiem spółki OSiR jest gmina Milicz, a przychody ze sprzedaży usług komercyjnych tylko w niewielkim stopniu pokrywają koszty działalności spółki.

Co dalej z OSiR-em

Audytorzy wykluczają przekształcenie spółki OSiR w zakład budżetowy. Na przeszkodzie staje tu przepis prawny mówiący, że zakład budżetowy może otrzymywać z gminy maksymalnie 50-procentową dotację na pokrycie wszystkich kosztów swojej działalności; pozostałą kwotę zakład budżetowy musi pozyskać z komercyjnej sprzedaży swoich usług. Tymczasem obecnie gmina Milicz niemal w całości pokrywa koszty funkcjonowania OSiR-u.

Jak wynika z audytu, dla gminy Milicz najlepszą formą zarządzania gminnymi obiektami sportowymi byłoby przekształcenie OSiR-u w jednostkę budżetową, w której dotychczasowi pracownicy spółki OSiR zostaliby zatrudnieni jako pracownicy samorządowi. Gmina nie musiałaby wówczas do każdej kupowanej od OSiR-u usługi płacić dodatkowo podatku VAT, który odprowadzany jest przez spółkę do urzędu skarbowego. Przykładowo, z kwoty 1,8 mln zł brutto, jaką OSiR otrzymuje w skali rocznej od gminy na krytą pływalnię, aż 133 tys. zł oddawane jest do urzędu skarbowego w formie podatku VAT. Przy jednostce budżetowej cała natomiast otrzymywana od gminy kwota przeznaczana byłaby na funkcjonowanie krytego basenu. Jednostka budżetowa nie ma także rady nadzorczej, co też pomniejsza koszty jej funkcjonowania.

Audyt wskazuje jednakże, że mimo wszystko należałoby rozważyć utrzymanie OSiR-u w formie spółki handlowej, gdyż daje to możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów z działalności komercyjnej. Warunkiem jest jednak zmiana formy transferu pieniędzy z budżetu gminy do spółki za wykonane usługi – zamiast płatności za faktury VAT, gmina jako właściciel spółki mogłaby stosować dopłaty do kapitału własnego spółki.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=4955